กำหนดการ [Important date]The 10th Botanical Conference of Thailand


*** Proceeding เป็นรูปแบบ electronic file (PDF) เท่านั้น ไม่มี hard copy ***
ไฟล์สำรองดาวน์โหลดที่นี่

การประชุมวิชาการ
พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
(The 10th Botanical Conference of Thailand: BCT10)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร่วมกับ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 16-18 มิถุนายน 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการระดับชาติ “พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ องค์ความรู้ และผลงานวิจัยทางด้านทรัพยากรพืช  เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี  การสถาปณามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดการประชุมวิชาการ พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ขึ้น ซึ่งรูปแบบงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การเสนอผลงานทางวิชาการ ของ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ พันธุศาสตร์ ชีววิทยาโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษเคมี พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน นิเวศวิทยา ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น พืชสวน พืชไร่ ป่าไม้ สาหร่าย เห็ดรา และไลเคน คณะผู้จัดหวังว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะได้รับความร่วมมือจากผู้สนใจทั้ง คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป