กลับสู่หน้าหลัก
บทความฉบับเต็ม [ Submission ]

ลงทะเบียนร่วมงาน หรือ นำเสนอผลงาน [ Registration ]

โปรดเลือกประเภทของการลงทะเบียน

* การลงทะเบียนพร้อมกับส่งบทคัดย่อ

ขอบเขตของผลงานวิจัยที่นำเสนอ

P1 – อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และกายวิภาคศาสตร์
P2 – ความหลากหลายทางชีวภาพ
P3 – สรีรวิทยาของพืช
P4 – พันธุศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุล
P5 – เทคโนโลยีชีวภาพ
P6 – พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
P7 – นิเวศวิทยา การฟื้นฟูป่า และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปการตีพิมพ์ผลงานเรื่องเต็ม
บทความเรื่องเต็มที่ส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)
จะได้ตีพิมพ์ในรายงานการประชุม (proceedings)
ของการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10