กลับสู่หน้าหลัก
ลงทะเบียน [ Registration ]

รูปแบบและการส่งผลงาน บทความฉบับเต็ม และโปสเตอร์

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้ร่วมงาน

ค่าลงทะเบียน*

ภายใน 30 พฤษภาคม 2559

ระหว่าง 31 พ.ค. – 16 มิ.ย. 2559

อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป

1,200 บาท

1,700 บาท

นิสิต นักศึกษา
(แนบหลักฐานนิสิต นักศึกษา)

800 บาท

1,200 บาท

(ขอสงวนสิทธิ์กระเป๋าและเอกสารประกอบการประชุมไว้เบื้องต้นสำหรับผู้ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายใน 30 พ.ค. 2559)
ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารประกอบการประชุม  อาหารกลางวัน  อาหารว่าง
และอาหารเลี้ยงรับรองมื้อเย็น ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559

การตีพิมพ์ผลงานเรื่องเต็ม
บทความเรื่องเต็มที่ส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จะได้ตีพิมพ์ในรายงานการประชุม (proceedings) ของการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

การชำระเงิน
ชื่อบัญชี: การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10                 
เลขที่บัญชี: 869-220656-5   ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การลงทะเบียนจะเรียบร้อยเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการชำระเงิน โดยสามารถส่งหลักฐานมาที่

            e-mail: BCT10.information@gmail.com   หรือ   แฟกซ์: 045-288380, 045-353422