บทความและงานวิจัย

ภาควิทยาศาสตร์ชีวภาพมีพร้อมของอาจารย์และบุคลากร เพื่อดำเนินการเรียนการสอน ตลอดจนเครื่องมือสำหรับการวิจัยในด้านต่างๆ ทางชีววิทยา เช่น ชีวโมเลกุล พันธุศาสตร์ สรีรวิทยา อนุกรมวิธานพืชและสัตว์ เป็นต้น

ศูนย์วิเคราะห์โครโมโซม ให้บริการตรวจวิเคราะห์โครโมโซม และศึกษาวิจัยด้านพันธุศาสตร์

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (EM) ให้บริการถ่ายภาพสำหรับการศึกษาทางชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ห้องเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

พิพิธภัณฑ์พืช (herbarium) สำหรับศึกษาวิจัยด้านอนุกรมวิธานและซิสเต็มมาติกซ์พืช