กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นเจ้าของผลงานซึ่งได้รับอนุญาตให้นำมารวบรวม เพื่อเผยแพร่เป็นผลงาน ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ที่ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2538 - 2548