หัวข้อ โครงงานการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ


หัวข้องานวิจัย
 1. การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ และเซลล์อนุกรมวิธาน ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ใมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย | ผศ.ดร.ถาวร สุภาพรม
 2. การเก็บรวบรวมพันธ์กล้วยไม้แดง และศึกษาการขยายพันธ์ โดยวิธีการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ | ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสดง และคณะ
 3. ชนิดของไมคอไรซาในดินเค็มของอุบลราชธานี | ผศ.ดร.โสภณ บุญลือ และคณะ
 4. การสำรวจและรวบรวมพืชสมุนไพรของอุบลราชธานี| รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
 5. การเปรียบเทียบสายพันธุ์กกไทยในพื้นที่ลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และคณะ
 6. การศึกษาสายพันธุ์เห็ดขอนขาว | ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต และคณะ
 7. การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ และความหลากหลาย ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี | ผศ.ดร.ถาวร สุภาพรม
 8. โครงการสำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้น้ำในจังหวัดอุบลราชธานี | ดร.กาญจนา พยุหะ และคณะ
 9. การจำแนกชนิดของแบคทีเรียจากดินในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี| อาจารย์สนม โนนกลาง
 10. Spore Micrographs of Some Edible Wild Mushroom | ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต และคณะ
 11. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหมากจอง | ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล และคณะ
 12. การรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองของอุบลราชธานี| ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง และคณะ
 13. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหมากจอง | ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล และคณะ
 14. ผลของสารจากหมากจองที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิด | ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต และคณะ
 15. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหมากจอง | ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล และคณะ
 16. พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ผศ.แก้ว อุดมศิริชาคร
 17. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวจากต้นข้าวอ่อน และรวงข้าวอ่อนอบแห้ง| ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และคณะ
 18. POSTER: ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเืิทินบกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี| ผศ.ดร.ถาวร สุภาพรม และคณะ
 19. POSTER: โครงการรวบรวมพันธ์กล้วยไม้พื้้นเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี | ผศ.ศรีัประไพ ธรรมแสง และคณะ
 20. POSTER: หมากจองไม้ท้ิองถิ่นสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี | ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล และคณะ
 21. POSTER: ความหลากหลายของเห็ดป่าในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย | ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต และคณะ
View My Stats