โครงการที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในท้องถิ่น หลายโครงการที่ดำเนินการ โดยคณะวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และคณะอื่นๆ ทั้งโดยการสนับสนุน จากโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณต่างๆ และจากทุนอื่นๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ที่ได้สำรวจไว้แล้ว เช่น พืชพื้นเมือง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เห็ดป่า แบคทีเรีย แอคติโนมัยสีท ปลาและสัตว์น้ำ ข้าว งา กล้วยไม้ ขิงข่า พืชน้ำ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏใน รายงานทางวิชาการ หรือบทความวิจัย ซึ่งยังไม่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบฐานข้อมูล และการจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน ดังนั้น จึงควรรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ ให้เกิดความตระหนัก ในคุณค่าของทรัีพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี อันจะก่อประโยชน์โดยตรงในด้าน การอนุรักษ์ธรรมชาติ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรวบรวมผลงานจากโครงการวิจัย และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งทำโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาิวิทยาัลัยอุบลราชธานี
  3. เพื่อเผยแพร่ ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการบูรณาการภาระกิจหลัก ด้านการวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไปสู่ การบริการวิชาการ รวมทั้งการเรียนการสอนView My Stats