งานบริหาร
หัวหน้าภาควิชา

ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ
CV & Contact

เลขานุการภาควิชา
นางสาววรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์
4202

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
Previous Ver.