งานบริหารบุคคล


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

1. ดำเนินการตามระบบการบริหารบุคคล
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. ประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยในการดำเนินงานด้านการบริหารงาน บุคคลต่างๆ โดยมีหน้าที่สำคัญ ดังนี้
3.1 การวางนโยบาย ออกกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล
3.2 การวางแผนกำลังคน
3.3 การกำหนดตำแหน่ง
3.4 การกำหนดเงินเดือน
3.5 การสรรหาบุคคล
3.6 การบรรจุและแต่งตั้ง
3.7 การจัดทำทะเบียนประวัติ
3.8 การพัฒนาบุคคล
3.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาความดีความชอบ
3.10 วินัยและการดำเนินการตามระเบียบวินัย
3.11 การขอตำแหน่งทางวิชาการ
3.12 การขอตำแหน่งสูงขึ้น
3.13 การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน
3.14 การประเมินต่อสัญญาจ้าง
3.15 การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
3.16 การให้ออกจากงานและบำเหน็จบำนาญ
3.17 งานทะเบียนหนังสือ (ชั้นความลับ)
3.18 การจัดทำหนังสือรับรอง
4. บริการคำปรึกษารายละเอียดข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินการ ให้กับบุคลากรภายในคณะ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์ภายใน : 4402
นายปรีชา บุญทำนุก
บุคลากรชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4704
นายธนศิลป์ ทองไทย
บุคลากรชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4423

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม