ภาควิชาวิทยาศาสตร์ขีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘๕ ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๔๕๒๘๘๓๘๐ และ (ส่วนกลาง) ๐๔๕๓๕๓๔๐๑-๔,
มือถือ ๐๘๑๘๗๖๑๙๑๔, โทรสาร ๐๔๕๓๕๓๔๒๒
Department of Biological Science,
Faculty of Science, Ubon Ratchathani University
85 Sthollmark Rd. Warinchamrab
Ubon Ratchathani, 34190 Thailand
Tel. +6645288380 +6645353401-4
and +66818761914 (cell phone),Fax. +6645353422