ภาควิชาวิทยาศาสตร์ขีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘๕ ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทรศัพท์ 045-288380 และ (ส่วนกลาง) 045353401-4 , มือถือ 0818761914 โทรสาร 045353422