นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536 ที่ภาควิชาเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในสาขาจุลชีววิทยา ในระหว่างการศึกษา ทุกคนต่างได้รับประสบการณ์ทั้งด้านการเรียน การสอน และการใช้ชีวิต ตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร จนจบการศึกษา ภาควิชาฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกๆ ปี

ภาพรวมหมู่บัณฑิต

[  รวมบัณฑิต'2008 ]

[  รวมบัณฑิต '2007 ]

[ บัณฑิต'2006 ]