กิจกรรมเปิดบ้านชีวภาพ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาต่อเนื่องนับควบคู่กับการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ มาตลอดเวลา เดิมทีการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ มีสองกิจกรรมหลักๆ คือ เปิดบ้านเพื่อให้น้องๆ นักเรียน ที่สามารถมาเยี่ยมชมกิจกรรม สถานที่ และทดลองฝึกวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ โดยที่ นักเรียนจะได้สัมผัสบรรยากาศ การทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาของคณะวิทยาศาสตร์ ในส่วนของ ชีวภาพ นักเรียน จะได้สัมผัสกับหลักสูตรที่เปิดสอน เช่น จุลชีววิทยา ชีววิทยา และทางด้านสิ่งแวดล้อม สองสาขาหลักได้แก่ อาชีวอนามัยฯ และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอีกหนึ่งกิจกรรมในการเปิดบ้าน วิทยาศาสตร์สัญจร เพื่อเป็นการนำบรรยากาศ การเรียน การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ไปสู่น้องๆ นักเรียน ในโรงเรียน ที่ อาจจะเดินทางมาเยี่ยมชม ณ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ไม่สะดวกนัก ดังนั้น กิจกรรมดังกล่าวก็จะนำอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเกมส์ สนุกๆ ไปพบกับ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ เวียนกันไป กิจกรรมการเปิดบ้าน เพื่อเปิดให้นักเรียนที่สนใจ  ทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้เปิดทัศนะ ก่อนการตัดสินใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่สนใจ ได้พิจารณา แนวทาง วิธีการ และอนาคต หลังจากสำเร็จการศึกษา อีกด้วย ภาพกิจกรรมในแต่ละปี ....

[  เปิดบ้านชีวภาพ '2010 ]

[  เปิดบ้านชีวภาพ '2009 ]

[  เปิดบ้านชีวภาพ '2008 ]

[  พฤหัสบ่าย / วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ '2007 ]