กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับวันสำคัญของชาติไทย นั่นคือ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่คณะวิทยาศาสตร์ จัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี เพื่อให้นักเรียนในย่านอิสานใต้ ละแวกจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีโอกาส ที่จะได้มาเยี่ยมชม สัมผัสบรรยากาศ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งกิจกรรมเยี่ยมชม มีส่วนร่วม และมีความสนุกสนาน อาทิ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแสดงออกทางวิทยาศาสตร์โดยการเล่าเรื่อง การประกวดด้านเทคโนโลยี ต่างๆ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เปิดสอนในสาขาจุลชีววิทยา ชีววิทยา อาชีวอนามัยฯ และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีการแสดงกิจกรรมมากมาย ที่สอดคล้องกับสาขา และยังนำกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมาย เพื่อให้นักเรียน หรือ หน่วยงานที่สนใจ ได้เข้ามาเยี่ยมชม ให้เกิดความตื่นเต้น และความสนุกสนาน โดยมีนักศึกษาที่ช่วยนำเสนอ และนำพาความสนุกสนาน ให้กับนักเรียนที่มาเยี่ยมชม

...ในแต่ละปี มีขบวนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมที่ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประจำทุกปี จนแน่นขนัด

ภาพกิจกรรม

[  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ '2011 ]

[  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ '2010 ]