คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 85 หมู่ 4 ถนนวาริน-เดชอุดม ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ทั้งสิ้น 5,111 ไร่ ได้รับการสถาปนา ตามประกาศพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 โดยมีภาระกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษา ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะท้องถิ่นในแถบ อีสานตะวันออก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาเป็นรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2536 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 18 สาขาวิชา ใน 4 ภาควิชา คือ ภาควิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ นอกจาก ภารกิจด้านการเรียนการสอน ซึ่งเป็นภารกิจหลัก ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม แล้ว คณะวิทยาศาสตร์ ได้เน้นให้บุคลกรของคณะ ได้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากแหล่งสนับสนุนต่างๆ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ งบประมาณแผ่นดิน เป็นต้น ส่งผลให้เกิด ผลงานต่างๆ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2550 ได้แก่ ผศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์, ผลงานการจดสิทธิบัตร สำหรับหัววัดรังสีเอ๊กซ์และรังสีแกมมาแบบเทอร์โมลูนิเนสเซนต์โดสิมิเตอร์ ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ แบบผลึกเดี่ยว ของ ผศ.ดร.จินตนา เหล่าไพบูลย์ ในปี พ.ศ. 2542 และ ผลงานการถ่ายภาพ เบสิดิโอสปอร์ของเห็ดหอมที่ได้รับการเผยแพร่ ในเว็บไซต์ American Society for Microbiology (ASM) ของ ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต.นอกจากนี้ยังมีผลงานอื่นๆ ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sci.ubu.ac.th