การบริการของหน่วยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

  รายการตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

  ปัจจัยด้านกายภาพ

หน่วย

 

1. ความเข้มของแสงสว่าง

 

 

 

- เฉลี่ยบริเวณพื้นที่ทั่วไป

ห้อง/พื้นที่

 

 

- เฉลี่ยบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตที่ลูกจ้างทำงาน

ห้อง/พื้นที่

 

 

- บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุด

จุด

 

2. ระดับความร้อน (WBGT)

จุด

 

3. ระดับเสียง

 

 

 

- ปริมาณเสียงสะสมและระดับเสียงเฉลี่ย โดยใช้ Noise Dosimeter

คน/จุด

   

- ระดับเสียงเฉลี่ย (TWA, Leq) โดยใช้ Sound Level Meter

จุด

 

4. ระดับเสียงรบกวน

จุด

 ปัจจัยด้านเคมี

 

 

1. ฝุ่นที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้ (Respirable dust)

จุด
 

2. ฝุ่นทุกขนาด (Total dust)

จุด

  3. ฝุ่นสารพิษ (Toxic Dust) จุด
  4. ก๊าซหรือไอระเหย (Gas and Vapor) จุด
 การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร โครงการ
     
อัตราเรียกเก็บค่าบริการ

 

   

 

 

 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ - คณะวิทยาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ. สถลมาร์ค ต. เมืองศรีไค อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190