ชื่อ-สกุล ห้องพัก เบอร์ติดต่อ
1 ดร. กติกา สระมณีอินทร์ ตึกวิจัย SC 307 4639
2 อ. กานต์นลินญา บุญที ตึกวิจัย SC 326 4496
3 ผศ. ดร. กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล ตึกวิจัย SC 329 4659
4 ผศ. แก้ว อุดมศิริชาคร ตึกชีวภาพ CBL 2305 4221
5 รศ. ดร. จันทรพร ทองเอกแก้ว ตึกวิจัย SC 325 4495
6 ผศ. ดร. ชริดา ปุกหุต ตึกชีวภาพ CBL 2101, ตึกวิจัย SC 379 4204
7 ผศ. ดร. ช่อทิพย์ กัณฑโชติ ตึกวิจัย SC 304 4522
8 ดร. ชิดหทัย เพชรช่วย ตึกวิจัย SC 328 4485
9 ดร. ณฐพล ทองปลิว ตึกวิจัย SC 469 4649
10 ผศ. ดร. ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ ตึกชีวภาพ EM-room 4203
11 ผศ. ดร. ถาวร สุภาพรม ตึกชีวภาพ CBL 2307 4220
12 ดร. ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ ตึกวิจัย SC 321 4491
13 ดร. ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์ ตึกวิจัย SC 380 4562
14 ผศ. ดร. นารีรัตน์ ไชยคง ตึกชีวภาพ CBL 1204 4234
15 ผศ. นิภาพร คำหลอม ตึกวิจัย SC 306 4569
16 ดร. ประเสริฐ ผางภูเขียว ตึกวิจัย SC 467 4644
17 ผศ. ดร. ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ ตึกชีวภาพ CBL 1308 4228
18 ดร. ปรัชญาพร วันชัย ตึกวิจัย SC 320 4638
19 รศ. ดร. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล ตึกวิจัย SC 330 4502
20 ผศ. ดร. ปาริชาติ พุ่มขจร ตึกชีวภาพ CBL 2207 4212
21 ศ. ดร. พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ ตึกชีวภาพ CBL 2207 4212
22 อ. พรทิพย์ ทาบทอง (ลาศึกษาต่อ) ตึกวิจัย SC 331 4511
23 ดร. พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ ตึกวิจัย SC 322 4492
24 ผศ. รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ ตึกวิจัย SC 314 4487
25 อ. รัชวุฒิ โคตรลาคำ ตึกวิจัย SC 333 4505
26 ผศ. วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ ตึกเคมี Chem 1103 4103
27 ดร. วิโรจน์ เกษรบัว ตึกวิจัย SC 305 4513
28 ดร. ศศิธร หล่อเรืองศิลป์ ตึกวิจัย SC 327 4497
29 ดร. ศันสนีย์ ชวนะกุล ตึกวิจัย SC 319 4489
30 ผศ. ดร. สนม โนนกลาง ตึกชีวภาพ CBL 2101 4207
31 ดร. สังวาลย์ แก่นโส ตึกวิจัย SC 323 4493
32 ดร. สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ ตึกวิจัย SC 313 4486
33 อ. สุนทรี ศรีเที่ยง ตึกวิจัย SC 309 4571
34 อ. สุพรรณิการ์ ซาเหลา ตึกวิจัย SC 324 4494
35 ผศ. ดร. สุภาพร พรไตร ตึกวิจัย SC 387 4564
36 ดร. สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา ตึกวิจัย SC 334 4530
37 ผศ. อชิรญาณ์ปวริศกร วัฒนโกศล ตึกวิจัย SC 332 4504
38 อ. อดุลย์เดช ไศลบาท [ ลาศึกษาต่อ ] ตึกวิจัย SC 308 4509
39 อ. อรชพร วิลามาศ ตึกวิจัย SC 388 4482
40 ผศ. ดร. อรัญญา พิมพ์มงคล ตึกชีวภาพ EM-room 4203