กำหนดการรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf) | ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ (pdf)

กำหนดการรับสมัคร

ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และ พฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่เป็นภาคสุดท้าย ของหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบ เท่าทาง ด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบัน ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้การรับรอง
2. หากผู้สมัครมีคุณสมบัตินอกเหนือจาก เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น อาจได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

วิธีการคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน

1.1 วิชาที่สอบ: วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1.2 ลักษณะข้อสอบเป็นแบบอัตนัย

2. สอบสัมภาษณ

การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากคุณวุฒิ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ประสบการณ์การทำงาน ความพร้อมที่จะมาเรียนได้ตลอดหลักสูตรและโอกาสที่จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

ผศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โทรศัพท์ 0-453-3110-2 ต่อ 4502
โทรสาร 0-4528-8380
website: http://bio.sci.ubu.ac.th/staffs/pranee.html
email : pranee@sci.ubu.ac.th

นายปราการ ภิรมย์กิจ
งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-4543-3116
email : prakarn@sci.ubu.ac.th

ที่อยู่ :
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไีค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4543-3110-2
โทรสาร 0-4543-3113

website หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม http://www.envitech.sci.ubu.ac.th/


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
1. ผศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โทรศัพท์ 045433110-2 ต่อ 4502
2. นายปราการ ภิรมย์กิจ งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 045433116