งานวิจัย แผนการเรียน และ การสอน
ทางลัด : [ งานวิจัย ] [แผนการสอน ] [ การเรียนการสอน ] [ รายวิชาในหลักสูตร ]

งานวิจัยในหลักสูตร

- Nitrogen removal from wastewater by nitrifying bacterial community
- Biological treatment of lipid-contaminated wastewater by bacterial cells and immobilized cells
- Detoxification of heavy metals by bacterial cells and immobilized cells
- Biological control of plant diseases by antagonist actinomycetes
- Wastewater treatment by biosorption
- Risk Assessment, Pesticides Exposure Assessment
- Water and wastewater analysis
- Processing of inorganic materials from waste agricultural products
- Wastewater treatment based on chemical processes
- Solar energy application
- Applied energy physics

แผนการศึกษา

การเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ และมี 2 แผนการศึกษา คือ
1). แผน ก แบบ ก2
2). แผน ข

การเรียนการสอน

(1). แผน ก แบบ ก(2)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชา
ต่างๆ ดังนี้
1). หมวดวิชาบังคับ จำนวน 21 หน่วยกิต
2). หมวดวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
3). วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
4). รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม (ในกรณีที่นักศึกษาขาดพื้นฐานที่จำเป็นบางวิชา อาจจะมีการกำหนด ให้ศึกษาเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา)

(2). แผน ข

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชา
ต่างๆ ดังนี้
1). หมวดวิชาบังคับ จำนวน 21 หน่วยกิต
2). หมวดวิชาเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต
3). การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต
4). รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม (ในกรณีที่นักศึกษาขาดพื้นฐานที่จำเป็นบางวิชา อาจจะมีการกำหนด ให้ศึกษาเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา)

ตารางสรุป

รายวิชา
แผนการเรียน
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
1). หมวดวิชาบังคับ
21 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
2). หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3). วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
-
4). การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
รวม
39 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

 

(3). กิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ

1).นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนา และนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับงานวิจัยใน
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยนำเสนอเป็นภาษาไทย ในรายวิชาสัมมนา 1 และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาสัมมนา 2
2). นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Journal Club ตลอดหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม ที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริม การใช้ภาษาอังกฤษ ในบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายวิชาในหลักสูตร

1). หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)

ตามแผน ก แบบ ก2 จำนวน 21 หน่วยกิต
ตามแผน ข จำนวน 21 หน่วยกิต

1108 700 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
  (Environmental Quality Management)  
1108 701 เทคนิควิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4(3-3-9)
  (Research Methodology for Environmental Technology)  
1108 702 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-9)
  (Technology of Water and Wastewater Treatment)  
1108 703 เทคโนโลยีการจัดการของเสียและของเสียอันตราย 3(3-0-9)
  (Technology of Solid and Hazardous Waste Management)  
1108 704 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
  (Environmental Economics)  
1108 705 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
  (Environmental Impact Assessment)  
1108 706 สัมมนา 1 1(1-0-3)
  (Seminar I)  
1108 707 สัมมนา 2 1(1-0-3)
  (Seminar II)  
     


2). หมวดวิชาเลือก (Elective courses)

ตามแผน ก แบบ ก2 จำนวน 6 หน่วยกิต
ตามแผน ข จำนวน 12 หน่วยกิต

1108 708 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสียขั้นสูง 3 (3-0-9)
  (Advanced Technology of Water and Wastewater Treatment)  
1108 709 เทคโนโลยีควบคุมภาวะมลพิษทางอากาศ 3 (3-0-9)
  (Air Pollution Control Technology)  
1108 710 กระบวนการกำจัดขยะ 3(3-0-9)
  (Solid Wastes Disposal Process)  
1108 711 แบบจำลองทางคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
  (Environmental Quality Models)  
1108 712 การย่อยสลายและฟื้นฟูโดยชีววิธี 3(3-0-9)
  (Biodegradation and Bioremediation)  
1108 713 การใช้ประโยชน์จากของเสีย 3(3-0-9)
  (Waste Utilization)  
1108 714 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 3(3-0-9)
  (Biological control of Pest)  
1108 715 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
  (Environmental Toxicology)  
1108 716 เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-9)
  (Environmental Chemistry)  
1108 717 การตรวจวัดบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยาเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-9)
  (Atmospheric Monitoring and Physical Meteorology)  
1108 718 การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม 3(3-0-9)
  (Satellite image processing and analysis)  
1108 719 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(3-0-9)
  (Geographic Information System)  
1108 720 การจัดการพลังงาน 3(3-0-9)
  (Energy Management)  
1108 721 ฟิสิกส์ของบรรยากาศ 3(3-0-9)
  (Atmospheric Physics)  
1108 722 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2(2-0-6)
  (Environmental Law)  
     
     

3). วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ตามแผน ก แบบ ก2 จำนวน 12 หน่วยกิต

1108 900 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-36)
  (Thesis)  
     

4). การค้นคว้าอิสระ (Independent study)

ตามแผน ข จำนวน 6 หน่วยกิต

1108 800 การค้นคว้าอิสระ 6(0-18-18)
  (Independent study)  
      


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
1. ผศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โทรศัพท์ 045433110-2 ต่อ 4502
2. นายปราการ ภิรมย์กิจ งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 045433116