ค่าใช้จ่าย / ทุนสนับสนุนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

รายการ
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
เทอมที่ 3
เทอมที่ 4
-ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (บาท)
1,000
-
-
-
-ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย (บาท)
2,000
2,000
2,000
2,000
-ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาค (บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000
-ค่าลงทะเบียนรายวิชา: หน่วยกิตละ 2,500 บาท (บาท)
27,500
32,500
22,500
15,000
-ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้
1,000
-ค่าธรรมเนียมการสอบวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บาท)
-
-
-
1,000
-ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
-
-
-
1,000
-รวม (บาท)
35,500
39,500
27,500
25,000

รวมตลอดหลักสูตร 127,500 บาท

สวัสดิการและทุนการศึกษา

1. มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยมในรุ่น ทุนละ 10,000 บาท
2. คณะวิทยาศาสตร์ ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ 20,000 บาทต่อคน ให้ทุนสนับสนุนการค้นคว้าอิสระ 15,000 บาทต่อคน
3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา การทำวิจัย การนำเสนอผลงาน และการตีพิมพ์ผลงาน
4. มีบริการที่พัก สำหรับนักศึกษาที่เรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ รวมทั้งห้องรับรองนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการพักผ่อน และสันทนาการ (มีบริการเครื่องดื่ม)
5. มีห้องคอมพิวเตอร์บริการสืบค้นข้อมูล จัดทำรายงาน วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
6. มีการศึกษาดูงานในและหรือต่างประเทศ การร่วมประชุมทางวิชาการตามที่หลักสูตรกำหนด โดยวิธี หรือโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์กำหนด


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
1. ผศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โทรศัพท์ 045433110-2 ต่อ 4502
2. นายปราการ ภิรมย์กิจ งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 045433116