หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรภาคสุดสัปดาห์

ชื่อปริญญา

ชื่อภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Master of Science (Environmental Technology)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มุ่งจัดการศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการวิจัย เพื่อให้สามารถบุกเบิก แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง และบูรณการศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชา การและวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อสร้างบุคลากรในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้และความสามารถทางด้านการค้นคว้าวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน
2. เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ จัดการและแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม
3. เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถพัฒนาตัวเอง เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสร้างผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแก่สังคม


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
1. ผศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โทรศัพท์ 045433110-2 ต่อ 4502
2. นายปราการ ภิรมย์กิจ งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 045433116