ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านจุลชีววิทยา มีความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถสืบค้นข้อมูลนำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ สังคมได้อย่างเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ

[ เว็บไซต์ของหลักสูตร ]

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ มีทักษะและเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับทิศทางของระบบเศรษฐกิจและสังคมโลกยุคใหม่

[ เว็บไซต์ของหลักสูตร ]

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ในการประกอบอาชีพทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อนำไปสู่การสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และภาคบริการ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและพื้นที่ข้างเคียง และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองด้านวิชาการวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาในระดับสูงต่อไป

[ เว็บไซต์ของหลักสูตร ]

ปรัชญาของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและพื้นที่ข้างเคียง และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาในระดับสูงต่อไป

[ เว็บไซต์ของหลักสูตร ]