ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล
Assist.Prof.Dr.Aranya Pimmongkol


Room : EM-room, 1st floor, CBL-Bld.
Phone : 0-4543-3110-2 ext. 4203
E-mail : atantip@gmail.com

Research area :
- Plant


  Educational Background
1985 B.Sc.(Biology), Khonkaen University, Thailand
1989 M.Sc.(Botany), Chulalongkorn University, Thailand
2000 Ph.D.(Plant Physiology), Clemson University, USA
   
  Publications
1 Tantipanjaporn, A., T. Vajrabhaya and M. Vajrabhaya. 1988. "Shoot Formation from Rice Callus" Proceeding of the 4 th Asia-Pacific Conference and Workshop on Electron Microscopy. Bangkok, Thailand.
2 Tantipanjaporn, A., R. Thavarorite, T. Va Vajrabhaya and M. Vajrabhaya. 1988. "Studies on Callus and Shoot Formation from Rice Tussue Culture." 1 st Annual Seminar on Research and Development on Plant Tissue Culture. Bangkok, Thailand
3 Pimmongkol, A., and N.D. Camper, 1999. MSMA Resistance and Mode of Action in Common Cocklebur (Xanthium strumarium L.) Annual Meeting: South Carolina Academy of Science (SCAS), Lander University Greenwood, SC, USA.
4 Pimmongkol, A., and N.D. Camper, 2000. Photosynthetic Activity of Common Cocklebur and MSMA Resistant Mechanism. Annual Meeting South Carolina Academy of Science (SCAS), Presbyterian College, Clinton, SC, USA.
5 Pimmongkol, A., S. Terapongtanakhon and K. Udomsirichakhon. 2002. Anatomy of Salt- and Non-salt-Tolerant Rice Treated with NaCl. 28 th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand.
6 Pimmongkol, A., S. Terapongtanakhon and K. Udomsirichakhon. 2002. Leaf Anatomy of Salt- and Non-salt-Tolerant Rice Treated with NaCl. Journal of Electron Microscopy Society of Thailand 2003, 17(1):65.
7 Pimmongkol, A.T. and N. D. Camper. 2002. MSMA resistance studies with common cocklebur. Weed Science Society of America, Abstracts. 42:27.
8 Camper, N. D. and A. T. Pimmongkol. 2003. Interaction between glutathione and MSMA in MSMA-susceptible cocklebur. Weed Science Society of America, Abstracts. 43:30.
9 Pimmongkol, A.T. and N. D. Camper. 2003. Photosynthetic activity of MSMA-resistant and –susceptible common cocklebur. Pesticide Biochemistry and Physiology. 76:46-5
10 Swasdipan N., Palasarn W., Pimmongkol A. 2003. Expression and immunohistochemical localization of a pheromone binding protein (ASP1) of Apis mellifera. 29 th Congress on Science and Technology of Thailand. Khonkhan, Thailand.
11 Daungchan, K. and Pimmongkol A. 2003. Tissue Culture of Bitter Melon Momordica charantia Linn.). 29 th Congress on Science and Technology of Thailand. Khonkhan, Thailand.
12 Lathulee N., Swasdipan N., Pimmongkol A., Wongsena P., Boothramat D., isuwan S., Singhanuwat W., Sutthiphongpracha N. 2003. Human cytomegalovirus of cervical lesion : A first case experience and review literature. The 2 nd meeting of Cytological society on CA cervix and CA breast in the era of National cancer prevention policy. ฺBangkok, Thailand
13 Lathulee N., Swasdipan N., Pimmongkol A., Wongsena P., Chouwsrikul W., Phongthipphon A. 2003. Embryonal rhabdomyosarcoma of the nasal cavity. The 2 nd meeting of Cytological society on CA cervix and CA breast in the era of National cancer prevention policy. Bangkok, Thailand.
14 Khamparat S., Swasdipan N. and Pimmongkok A. 200 Light and Scanning Electron Microscopy Studies of Stomata, Guard Cells and Trichomes in Mokjong (Scaphium macropodum). Journal of Electron Microscopy Society of Thailand 2004, 18(1):89-90.
15 Pukahuta C., Chaipakdee W., Luemlum N., Punyauppa-path P. Pimmongkol A. and Suwanarit P., Spore Micrographs of Some Mushrooms in Ubon Ratchathani. Journal of Electron Microscopy Society of Thailand 2004, 18(1):68-69.
   
  งานเรียบเรียงตำรา
1 เวชชการัณย์ ศิริเพ็ญ, อรัญญา ตันติปัญจพร และวิรัช ธรรมวินิจฉัย. 2535. คู่มือการอบรม หลักสูตรกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน สำหรับงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ศูนย์เครื่องมือวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2 ืคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน และการเตรียม ตัวอย่างด้วยเทคนิคพิเศษ สำหรับตัวอย่างทางชีวภาพ, 2547, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี, 164 หน้า.
   
  บทความทางวิชาการ
1 อรัญญา ตันติปัญจพร. " การเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเลคตรอนแบบสแกน." 253 วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of STREC), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 1(2):70-180.
2 อรัญญา ตันติปัญจพร, และศิริเพ็ญ เวชชการัณย์. " การเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพจาก plastic block เพื่อศึกษาด้วย SEM." 2535. วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (Journal of STREC), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2(1):62-66