บุคลากร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ. ดร. ชริดา ปุกหุต
Assist. Prof. Dr. Charida Pukahuta

Room : SC 379 และ CBL 2101
Phone : 0-4535-3401-4 ext. 4204
E-mail : charida.p@ubu.ac.th

Research area :
- Mushroom Biology
- Mycology
- Fungal Degradation of Cellulose


 
Educational Background
(1982)    B.Sc. (Biology), Kasetsart University, Thailand
(1986)    M.Sc. (Microbiology), Kasetsart University, Thailand
(1996)    Ph.D. (Biological Sciences), Kasetsart University, Thailand
งานบริหาร

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปี 2557 - ปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ปี 2549 - 2555
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปี 2545-2548
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ ปี 2543-2544
ผู้ประสานงานและจัดทำรายงานควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2547-ปัจจุบัน
กรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย ปี 2544-ปัจจุบัน
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2545-2546
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ม.อบ. ปี 2548-ปัจจุบัน
กรรมการและ/หรือคณะทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ม.อบ. ปี 2541-ปัจจุบัน
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2541-ปัจจุบัน

 
ประสบการณ์ทางด้านงานวิจัย
  หัวหน้าโครงการวิจัย
1 Strain selection of straw mushroom, Volvariella volvacea by monospore culture method (M.S.Thesis, 2526-2529)
2 Antagonistic effect between Trichoderma and Lentinula edodes and Genetic improvement of Lentinula edodes for Trichoderma resistance (Ph.D. Thesis, 2535-2539)
3 Combination between laccase, xylanase and cellulase in lignocellulose degradation by thermotolerant white rot fungi, Lentinus polychrous and L. squarrosulus (NRCT/JSPS 1999-2004)
4 Improved strain of Lentinus polychrous Lev. For mushroom industry (สกว. 2541-2543)
5 Diversity of Hed Khon Khao, Lentinus squarrosulus Mont. (คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2542)
6 แนวทางอนุรักษ์โบราณสถานในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (งบประมาณแผ่นดิน 2546) ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย (Biodiversity of wild mushrooms at Phujong Nayoy National Park) โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2549
   
  ผู้ร่วมโครงการวิจัย
1 โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณค่าทางสมุนไพรและองค์ประกอบทางเคมีของหมากจอง (Medicinal properties and chemical composition of Scaphium macropodum ) คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2548-49 (โครงการย่อยในโครงการชุดหมากจอง)
2 โครงการวิจัยเรื่องเรื่องการเตรียมเอนไซม์เซลลูเลสจากแกลบข้าวเจ้าโดยวิธีทางชีวภาพด้วยเชื้อรา (Preparation of cellullase from non-glutinous rice husks by biological treatment with fungi) คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2548-49 (โครงการย่อยในโครงการชุดซิลิกาอสัณฐาน)
3 การเพิ่มผลผลิตเห็ดและการปลูกเห็ดป่ากับไม้ยืนต้น โครงการวิจัยเห็ดป่าชุมชนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ สนับสนุนโดย สวทช. ประจำปี 2549-50

 
International Publications
1 Charida Pukahuta , Warinee Palasarn and Aranya Pimmongkol. 2005. Spore Micrograph of Some Edible Wild Mushrooms. J. Microscopy Society of Thailand 19(1):198-204.
2 Charida Pukahuta , Poonpilai Suwanarit, Emiko Shinagawa, Hisashi Hoshida and Yoshinori Nishizawa. 2004. Combination of laccase, xylanase and cellulase in lignocellulose degradation by white rot fungi, Lentinus polychrous Lev. and L. squarrosulus Mont. Kasetsart J. (Nat.Sci.) 38 : 65 –73.
3 Savitree Limtong, Charida Pukahuta , Poonpilai Suwanarit and Siengtong Nutalaya. 2002. Antagonistic Interactions between Trichoderma harzianum and Lentinula edodes. Mycoscience 10 (2) : 94- 102.
4 Charida Pukahuta , Savitree Limtong, Poonpilai Suwanarit and Siengtong Nutalaya. 2000. Species Diversity of Trichoderma Contaminating Shiitake Production Houses in Thailand . Kasetsart J. (Nat.Sci.) 34 : 478 –485.

Publications
1 ชริดา ปุกหุต ธีรวัฒน์ แซ่ซือ และ เทียมจันทร์ สาระแสน. 2543. Isozyme pattern of Lentinus polychrous Lev. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วทท. ครั้งที่ 26 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2 ชริดา ปุกหุต โสภณ บุญลือ และ ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์. 2545. Diversity of Hed Khon Khao, Lentinus squarrosulus Mont. 2545. รายงานเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
3 ชริดา ปุกหุต. 2545. การประเมินเชื้อเห็ด. ใน เห็ดไทย 2544. น.27-33. สมาคมนักวิจัย และเพาะเห็ด แห่งประเทศไทย.
4 นองนิจ เหลื่อมล้ำ และ ชริดา ปุกหุต. 2547. ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าในอุทยาน แห่งชาติภูจองนายอย : 1. ใน เห็ดไทย 2546. สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย. น. 41-65.
5 ชริดา ปุกหุต. 2547. สุขลักษณะของการเพาะเห็ด. ใน เห็ดไทย 2546. น.114-126. สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย.
6

วิภามาศ ไชยภักดี และ ชริดา ปุกหุต. 2548. ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าในอุทยาน แห่งชาติภูจองนายอย : 2. ใน เห็ดไทย 2547. สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย. น. 6-31.

7 ชริดา ปุกหุต, อุทัย อันพิมพ์, โสภณ บุญลือ, ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ และอัจฉรา พยัพพานนท์. 2548. สายพันธุ์เห็ดขอนขาว Lentinus squarrosulus Mont. ที่อุบลราชธานี การประชุมวิชาการ ประจำปีของสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย 4 พฤษภาคม 2548 ห้องประชุมกรม วิชาการเกษตร กรุงเทพ
8 ชริดา ปุกหุต. 2548. มาตรฐานการผลิตเห็ดแบบอินทรีย์. ข่าวสารเพื่อผู้เพาะเห็ด. สมาคมนักวิจัย และเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย. 9(3) :8-15.
9 ชริดา ปุกหุต, จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ, วาริณี พละสาร และ อรัญญา พิมพ์มงคล. 2549. ผลของสาร จากหมากจองต่อ การยับยั้งการเจริญของ จุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิด. การประชุมวิชาการ ม. อบ.วิจัย วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2549 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน
10 ชริดา ปุกหุต, อุทัย อันพิมพ์, โสภณ บุญลือ, ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ และอัจฉรา พยัพพานนท์. 2549. สายพันธุ์เห็ดขอนขาว Lentinus squarrosulus Mont. ที่อุบลราชธานี เห็ดไทย ๒๕๔๘ สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย กรุงเทพ หน้า 1- 12
11 Pukahuta, C. 1986. Strain Selection of Straw Mushroom, Volvariella volvacea by Monospore Culture (in Thai). M.Sc. Thesis. Kasetsart Univ. , Thailand .
12 Pukahuta, C ., D. Chaiwongkiet and P. Suwanarit. 1993. Strain Selection of Straw Mushroom ( Volvariella volvacea ) by Monospore Culture. First International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products, 23-26 August, 1993. Hong Kong.
13 Pukahuta, C ., S. Limtong, P. Suwanarit, S. Nutalya and T. Morinaga. 1995. Genetic Improvement of Lentinula edodes for Trichoderma Resistance. In S. Mongkolsuk, S. Loprasert and P. Srifah (eds.). Proceeding of Conference on Biotechnology Research and Applications for Sustainable Development. 7-10 August, 1995. Bangkok .
14 Pukahuta, C . 1996. Antagonistic Effects between Trichoderma and Lentinula edodes and Genetic Improvement of Lentinula edodes for Trichoderma Resistance. Ph.D. Thesis. Kasetsart University . Bangkok .
15 Chantarit, R., J. Sarabut and C. Pukahuta . 2002. Xylanase activity of Lentinus squarrosulus Mont . 28 th Congress on Science and Technology of Thailand , Queen Sirikit National Convention Center . Bangkok . p. 426.
16 Jitcharoen, J., C. Pukahuta , M. Sawangphruk, R. Puntoocha and J. Tuaymat. 2002. Preparation of Amorphous Silica from Rice Hulls by Biological-Pretreatment with Rhizopus sp. with Thermal Treatment” , 28 th Congress on Science and Technology of Thailand , Queen Sirikit National Convention Center. Bangkok . p. 624.
17 Pensook, S., S. Choochewa and C. Pukahuta 2003. Effect of molass on growth and fruiting formation of some edible mushrooms. 29 th Congress on Science and Technology of Thailand , Khon Kaen University . pp.254-255.
18 Saosoong, P., S. Simma, W. Butlak and C. Pukahuta . 2003. Antioxidant activity of some Thai mushrooms. 2 nd International Conference on Medicinal Mushroom 2003, Pattaya , Thailand.
19 Pukahuta, C ., W. Chaipakdee, N. Luemlum, P. Punyauppa-path and P. Suwanarit. 2003. Mushrooms of Phujongnayoy National Park . Thai-Japanese Mini Symposium on Macrofungi. Kasetsart University . 8-9 Dec, 2003.
20 Charida Pukahuta , Poonpilai Suwanarit, Emiko Shinagawa, Hisashi Hoshida and Yoshinori Nishizawa. 2004. Lignocellulose degradation by thermotolerant white rot mushrooms, Lentinus polychrous Lev. and L. squarrosulus Mont. 4 th JSPS-NRCT Joint Seminar on Application of Thermotolerant Microbial Resources. Nov 7-10, 2004. Poster session. Kyushu University . Japan .
21 Charida Pukahuta , Chamraj Kaewramruaen, Warinee Palasarn and Aranya Pimmongkol. 2005. Degradation of rice husk and rice straw by white rot mushroom, Lentinus spp. 31 st Congress on Science and Technology of Thailand. Suranaree University of Technology, Nakorn Rachasima.
22 Charida Pukahuta , Sophon Boonlue, Poonpilai Suwanarit, Emiko Shinagawa and Rinji Akada. 2006. Lignocellulolytic activity of Lentinus squarrosulus Mont. in sawdust substrate. 5 th JSPS- NRCT Joint Seminar on Application of Thermotolerant Microbial Resources. Nov 7-10, 2006. Poster session. Pattaya. Thailand .

ผลงานทางวิชาการ
1 Pukahuta, C. 2002. Basidiospores of shiitake mushroom, Lentinula edodes. International Collection of Microbial Resources for Teaching and Learning. American Society of Microbiology. weblink = http://www.microbelibrary/FactSheet.asp?SubmissionID=431, http://www.asm.org
2 Pukahuta, C., W. Palasarn and A. Pimmongkol 2005. Spore micrograph of stalked puffball mushroom, Tulostoma sp. ได้รับรางวัลชมเชยจากภาพ SEM ที่เข้าประกวดในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้ง ที่ 22 สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย 2-4 กุมภาพันธ์ 2548 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 
งานบริการวิชาการ
1 หัวหน้าโครงการและผู้บรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยาแก่อาจารย์ ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2543 และ 2544
2 หัวหน้าโครงการและผู้บรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องไวน์ผลไม้ ปีงบประมาณ 2545 และ 2546
3 หัวหน้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสุขลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์อาหาร ปีงบประมาณ2545, 2546, 2548
4 ผู้บรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน ปี 2542, 2543, 2544, 2548, 2549
5 หัวหน้าโครงการและผู้บรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเห็ด โครงการคลีนิคเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2546, 2547, 2549
6 หัวหน้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2549
7 ผู้บรรยายเรื่องเทคนิคทางจุลชีววิทยาของการเพาะเห็ด โครงการอบรมเห็ดสำหรับผู้พิการของ FAO และศูนย์ พื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2543-44
8 ที่ปรึกษานักวินิจฉัยคุณภาพอาหาร โครงการส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนโดย กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานร่วม ม.ขอนแก่น ปี 2547
9 ผู้ช่วยที่ปรึกษาในโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (ITB, Invigorating Thai Business 2002) ด้านการปรับปรุง สถานที่และ GMP, Good Manufacturing Practice ที่โรงงานชมดี โรงงาน ก.เจริญ อำเภอวารินชำ ราบ และ หจก.นภาพรน้ำเพชร อำเภอตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี สนับสนุนโดย กรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานร่วม ศูนย์บริการวิชาการ ม.ขอนแก่น ปี 2545
10 หัวหน้าโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดนกยูงและไอทีเพื่อผู้พิการในชนบท สนับสนุนโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC) ปี 2547
11 อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา นายศุภ ราช เลาหพิทักษ์วร ชั้นมัธยมปีที่ 3 รร.เบญจะมะมหาราช โครงงานเรื่องเอนไซม์แลคเคสของเห็ด สกุล Pleurotus spp.
12 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 3 ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 25 เมย.-6 พค. 2548 (อ.ธนวรรต์ ปรัสพันธ์ รร.อำนาจเจริญ)
13 ที่ปรึกษาโครงการอบรมอาจารย์จาก Biology Department, National University of Laos กค. 2548, ก.ค. 49 (Mr. Fong Smouth)
14 กรรมการการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายสาธิต ไทยทัตกุล
15 ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยระดับปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร น.ส. วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
16 กรรมการการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ ม.วลัยลักษณ์ น.ส. ปิติกานต์ บำรุงกุล