ดร. ชิดหทัย เพชรช่วย
Dr. Chidhathai Petchuay

Room : SC 328
Phone : 0-4535-3400-4 ext. 4202, 4485
E-mail : chpeung@yahoo.com

Research area:
- Health Risk Assessment
- Children’s Pesticide Exposure
- Environmental Toxicology
- Environmental Health
- Hazardous Waste Management


 
Job Experiences
2011-Present Head of Department of Biological Sciences
Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Thailand
1997-Present Lecturer of Department of Biological Sciences
Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Thailand
2006-2010 Director of Environmental Science Program
Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Thailand
 
Educational Background
(1993)    B.Sc. (Environmental Health Science) Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand
(1997)    M.Sc. (Environmental Science) Chulalongkorn University, Thailand
            Thesis:
            Lethal and Sublethal Effects of Chlorpyrifos, Carbaryl, and Etofenprox in Single Solution on Water Flea Moina macrocopa Straus

(2006)    Ph.D. (Environmental Management), International Program, NRC-EHWM, Chulalongkorn University, Thailand
            Thesis:
            Non-Occupational Pesticide Exposure and Risk Assessment among Preschool Children: Case Study in Bang Rieng Agricultural
            Community, Khuan Nieng District, Songkhla Province

Publications
1 Petchuay, C., Visuthismajarn, P., Vitayavirasak, B., Hore P., and Robson, MG. (2006). Biological Monitoring of Organophosphate Pesticides in Preschool Children in an Agricultural Community in Thailand International Journal of Occupational and Environmental Health. 12:133-141.
2 Laopaiboon ,R., Petchuay, C., Tonkaew, A, Yonsuk, D., and Sonplang, K. (2003). The safety Indicative Microorganisms in Somtum, A Thai Traditional Food. A Proceeding of the 1st International Symposium and Workshop on Insight into the World of Indigenous Fermented Foods for Technology Development and Food Safety (IWIFF). Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

Proceedings
1 ชิดหทัย เพชรช่วย, ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์, และ ยุพา รองศรีแย้ม (2540) พิษเฉียบพลันและพิษรองเฉียบพลันของ คลอร์ไพริฟอส คาร์บาริล และอีโธเฟนพร็อกซ์ ในสภาพสารละลายเดี่ยวต่อไรแดง Moina macrocopa Straus. บทคัดย่อใน การประชุมเสนอผลงานวิจัย เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 15-17 ตุลาคม 2540.
2 Petchuay, C., Visuthismajarn, P., Vitayavirasak, B., and Robson, MG. (2006). Organophosphate Pesticide Metabolites in Urine of Preschool Children in Bang Rieng Agricultural Community, Southern Thailand. A Proceeding of International Conference on Hazardous Waste Management for a Sustainable Future” on January 10-12, 2006 Bangkok, Thailand

Training Experiences
1998 Attendance Certificate from “Environmental Management System ISO 14001” September 11-13, 1998 at Siam City Hotel. Bangkok. Organized by Chulalongkorn University with THAITREM project.
2000 Certificate from training in “Auditor/Lead Auditor Training Course” February 21-25, 2000 at Khosa Hotel, Khon Kaen Province, Organized by QMI Quest, Thailand
2000 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสอนผ่านระบบเครือข่าย” วันที่ 27-31 มีนาคม 2543 ณ
โรงแรมมณเฑียร พัทยา จ.ชลบุรี, จัดอบรมโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
2000 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการสุขลักษณะและการจัดระบบ HACCP ในโรงงานอาหาร” รุ่น 2/2543 วันที่ 24-28 เมษายน 2543 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี, จัดอบรมโดย สถาบันอาหาร ร่วมกับสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2004 Certificate from Workshop Program in “Risk Analysis of Chemical in the Environment” August 28-29, 2004 at Siam City Hotel, Bangkok, Organized by National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (Biotech)
2005 บรมเรื่อง “Method Validation” 11 มีนาคม 2548 ณ ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณาสุข จัดอบรมโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2007 Certificate from training in “Environmental Epidemiology and Health Impact Assessment” October 8-10, 2007 at Miracle Grand Hotel, Bangkok, Organized by Department of Health, Ministry of Public Health, Thailand

 
Teaching Competenciess

1. Bachelor Degree (General Education)

Man and Environment
Environmental Management

2. Bachelor Degree (Microbiology)

Pathogenic Microbiology

3. Bachelor Degree (Environmental Science)

Introduction to Environmental Sanitation and Occupational Health
Environmental Toxicology
Environmental Impact Assessment
Health Risk Assessment
Solid and Hazardous Waste Management
Water Supply Sanitation
Etc.

4. Master Degree (Environment Technology Program)

Environmental Impact Assessment
Environmental Toxicology
Environmental Economics
Technology of Solid and Hazardous Waste Management