ผศ. ดร. ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
Asst. Prof. Dr. Chortip Kantachot

Room : SC 304
Phone : 0-4535-3401-4 ext. 4522
E-mail : kchortip@gmail.com

 

 

 


 
Educational Background
(2001)    B.Sc. (Biology) Khon Kaen University, Thailand
(2004)    M.Sc. (Biology) Khon Kaen University, Thailand
(2008)    Ph.D. (Biology) Khon Kaen University, Thailand
 
Working Experiences
งานบริหาร
   
1 มี. ค. 2557 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   

 
Publications
1 Kantachot, C., Chantaranothai, P. and Simpson, D.A. 2010. A Synopsis of the genus Persicaria in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 38: 128-149.
2 Kantachot, C. and Chantaranothai, P.  2011.  Achene morphology of Polygonum s.l. in Thailand. Tropical Natural History 11(1): 21-28.
3 Kantachot, C. and Chantaranothai, P.  2013.  A new species of Phyllanthus chayamaritiae (Phyllanthaceae) from Thailand. Blumea 57 (3): 217-220.
4 Kantachot, C.  2013.  What should Phak pai nam of Thailand be called?  Thai Journal of Botany 5 (1): 1-11. (in Thai)
5 Kantachot, C., Ninkaew, S. and Chantaranothai, P.  2014.  A revision of Tephrosia Pers. (Leguminosae-Papilionoideae) in Thailand. Tropical Natural History 14(2): 75-86.
6 Siritapetawee, J., Limphirat, W., Kantachot, C. & Kongmark, C.  2015.  The effects of metal ions in Euohorbia cf. lactae latex on the fimbrinogenolytic activity of a plant protease.  Applied Biochemistry and Biotechnology 175(1): 232-242.
7 Kantachot, C.  2015.  The genus Rhinacanthus (Acanthaceae) in Thailand. Thai Journal of Botany 7(1): 65-70.