รศ. ดร. จันทรพร ทองเอกแก้ว
Assoc. Prof. Dr. Jantaporn Thongekkaew


Room : SC 325
Phone : (+66) 0-4535-3401-4 ext. 4495
E-mail : jantaporn_25@yahoo.com

Research area:
- Molecular genetic of yeast (Cloning and Expression of the interested gene in yeast expression system)
- Enzyme technology


 
Educational Background
(1992)   B.Sc. (Biochemistry), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
(1995)   M.Sc. (Biotechnology), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

(2007)   Ph.D.(Biotechnology), International Program at Mahidol University, Thailand

Working Experiences

(1995 – 2001)
Lecturer at Department of Biological Science, Faculty of Science,
Ubon Rajathanee University, Warin Chamrap,
Ubon Ratchathani 34190, Thailand.

(2002 – 2012)
Assistant Professor
Department of Biological Science, Faculty of Science,
Ubon Rajathanee University, Warin Chamrap,
Ubon Ratchathani 34190, Thailand

(2013 – present)
Associate Professor
Department of Biological Science, Faculty of Science,
Ubon Rajathanee University, Warin Chamrap,
Ubon Ratchathani 34190, Thailand

 
Research Grants
No.
Research topics
Grant
Duration
1
Nutritive value of Hed Kradang (Lentinus polychrous Lev’) สำนักงบประมาณ 2001
2
Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applications in Thailand and Japan JSPS-NRCT Core University Program 2002-2007
       
 

Research Experiences

2000-2001
JICA training course focused on useful and application of microorganism in National Research Institute of Brewing (NRIB), Higashi-Hiroshima, Japan.
2001 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดกระด้าง” ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจาก สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2544
2002
อบรม ภายใต้โครงการระหว่าง JSPS-NRCT โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Yamaguchi University เป็นแกนนำ ภายใต้โครงการเรื่อง “ Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applications in Thailand and Japan” โดยไปฝึกอบรม ณ NRIB, Higashi-Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2545
2003
อบรม ภายใต้โครงการระหว่าง JSPS-NRCT โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Yamaguchi University เป็นแกนนำ ภายใต้โครงการเรื่อง “ Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applications in Thailand and Japan” โดยไปฝึกอบรม ณ NRIB, Higashi-Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2546
2004
อบรม ภายใต้โครงการระหว่าง JSPS-NRCT โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Yamaguchi University เป็นแกนนำ ภายใต้โครงการเรื่อง “ Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applications in Thailand and Japan” โดยไปฝึกอบรม ณ NRIB, Higashi-Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 7 ธันวาคม 2547
2005
อบรม ภายใต้โครงการระหว่าง JSPS-NRCT โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Yamaguchi University เป็นแกนนำ ภายใต้โครงการเรื่อง “ Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applications in Thailand and Japan” โดยไปฝึกอบรม ณ NRIB, Higashi-Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2548
2006
อบรม ภายใต้โครงการระหว่าง JSPS-NRCT โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Yamaguchi University เป็นแกนนำ ภายใต้โครงการเรื่อง “ Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applications in Thailand and Japan” โดยไปฝึกอบรม ณ NRIB, Higashi-Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2549
   

Publications
1 Thongekkaew, J., Masaki, K. and Iefuji H. 2000. Construction of Flo1 lectin-like domain with fungal cellulose binding domain protein for yeast immobilization. JICA Report 2001: 56-70.
2 Thongekkaew, J. 2002. Cultivation of Spirulina sp. in effluent from meat production plants. Journal of Ubon-Rajathanee University 4(2): 1-9.
3 Thongekkaew, J. and Boonchird C. 2007. Molecular cloning and functional expression of a novel extracellular lipase from the thermotolerant yeast Candida termophila. FEMS Yeast Res 7: 232-243.

Proceedings
1 Thongekkaew, J., Boonchird C. “Isolation and identification of thermotolerant yeasts based on nucleotide divergence in the 5’ end of the large subunit (26S) ribosomal DNA gene. The Fifth Princess Chulabhorn International Science Congress August 16-18, 2004.
2 Thongekkaew, J. and Iefuji, H. “Cloning and Expression of Carboxymethyl cellulase from the Yeast Cryptococcus sp. S-2 (CSCMCase) and CSCMCase Fused to Cellulose-Binding Domain from CBH I in Pichia pastoris.” The 4th JSPS-NRCT Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applications, November 7-10, 2004, Fukuoka, Japan.