บุคลากร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ. ดร. กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล
Assist. Prof. Dr. Kanchiyaphat Ariyachaokun


Room : SC 329
Phone : 045-353-400-4 ext. 4659
E-mail : kanchiyaphat.a@ubu.ac.th

 

 


 
EDUCATION
(2015)   Ph.D. (Microbiology), Paul Sabatier-Toulouse III University, Toulouse, France
(2011)   M.Sc. (Microbiology), Paul Sabatier-Toulouse III University, Toulouse, France
(2003)   M.Sc. (Microbiology), Mahidol University, Thailand
(1997)   B.Sc. (Microbiology), Khon Kaen University, Thailand
 
ACADEMIC ACHIEVEMENTS
2008 - Present   Assistant Professor
    Department of Biological Sciences, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Thailand
1997 - 2007   Lecturer
    Department of Biological Sciences, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Thailand
 
PUBLICATIONS (PEER REVIEWED)
[1] Carel C*, Nukdee K*, Cantaloube S, Bonne M, Diagne CT, Laval F,Daffé M and Zerbib D. Mycobacterium tuberculosis Proteins Involved in Mycolic Acid Synthesis and Transport Localize Dynamically to the Old Growing Pole and Septum. PLoS ONE. 2014, 9(5): e97148. doi:10.1371/journal.pone.0097148
[2] Nukdee K. Isolation of bacteriophages specific to Shigelladysenteriae from sewage water collected in UbonRajathanee province. Journal of UbonRajathanee University.2008, 10(1): 1-12.
[3] Nukdee K. Isolation and partial characterization of Salmonella typhi-specific bacteriophage. KKU Science Journal. 2007, 35(3): 162-9.
4. Nukdee K. Isolation of bacteriophages specific to enteric bacteria. Journal of UbonRajathanee University.2007, 9(3): 29-38.
*Equal contribution
 
AWARDS & HONORS
2012 - 2015   Doctoral Scholarship, Thai Government scholarships
    Offer by Ministry of Science and Technology, Thailand
2009 - 2012   Master Scholarship, Thai Government scholarships
    Offer by Ministry of Science and Technology, Thailand
1996 - 1997   Bachelors Scholarship, Thai Government scholarships
    University Development Committee (UDC), Project of the Ministry of University Affairs, Thailand
 

SEMINARS & SYMPOSIUMS

2013   Poster presentation
Keystone Symposium on Understanding the Enemy (X8), Vancouver, Canada
Nukdee K, Carel C, Cantaloube S, Bonne M, Diagne CT, Laval F, Daffé Mand Zerbib D. FAS-II complexes of Mycobacterium tuberculosis conquest the poles.