ผศ.ดร.ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
Assist.Prof.Dr.Nicharat Swasdipan


Room : EM-room, 1st floor, CBL-Bld.
Phone : 0-4543-3110-2 ext. 4203

Research area:
- Molecular biology


 
Educational Background

(1990)   B.Sc.(First Class Honours) in veterinary medicine, Kasetsart University, Thailand

(1997)   Post Graduate diploma in Biochemistry, University of Queensland, Australia

(2002)    Ph.D. (Molecular Biology), University of Queensland, Australia

Publications
1

Maleszka R., Swasdipan N, Ebert P., Stange G. 1997. A novel family of highly conserved small putative carrier proteins (SCPS) in insect. 13 th congress of the European Chemoreception research Organization, Siena, Italy.

2 Swasdipan N., Ebert P. 1999. Pheromone binding protein gene regulation is correlated with behavioural specialisation in the honeybee (Apis Mellifera). 29 th Annual meeting, Society for Neuroscience. Miami, USA, pp 389.
3 Swasdipan N., Ebert P. 2001. Phylogeny and diversity of insect odorant binding proteins. International conference of Bioinformatics, Bangkok, Thailand.
4 Swasdipan N., Pongwan P. 2002. Optimization and rapid purification of Taq DNA polymerase. 28 th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand.
5 Briand L., Swasdipan N., Nespoulous C., Bezirard V., Blon F., Huet J.-C., Ebert P., Parnollet J.-C. 2002. Characterization of a chemosensory protein (ASP3c) from honeybee (Apis mellifera L.) as a brood pheromone carrier. European Journal of Biochemistry. 269(18): 4586-4596.
6 Swasdipan N., Jaksupan N., Krongsap M. 2003. Scanning electron microscopic studies of the antennal sensila of lessor grain borer, Rhyzoperhta dominica (Coleoptera:Bostrichidae). The XX th EMST Annual Conference on Electron Microscopy. Bangkok, Thailand.
7 Swasdipan N. 2003. Pheromone communication in honeybees. Symposium on Biodiversity of Honey Bees and Bee Products, Chiang Mai, Thailand.
8 Swasdipan N. , Palasarn W., Pimmongkol A. 2003. Expression and immunohistochemical localization of a pheromone binding protein (ASP1) of Apis mellifera. 29 th Congress on Science and Technology of Thailand. Khonkhan, Thailand.
9 Lathulee N., Swasdipan N., Pimmongkol A., Wongsena P., Boothramat D., isuwan S., Singhanuwat W., Sutthiphongpracha N. 2003. Human cytomegalovirus of cervical lesion : A first case experience and review literature. The 2 nd meeting of Cytological society on CA cervix and CA breast in the era of National cancer prevention policy. Bangkok, Thailand.
10 Swasdipan N., Palasarn W., Pimmongkol A. 2003. Expression and immunohistochemical localization of a pheromone binding protein (ASP1) of Apis mellifera. 29 th Congress on Science and Technology of Thailand. Khonkhan, Thailand.
11 Lathulee N., Swasdipan N., Pimmongkol A., Wongsena P., Chouwsrikul W., Phongthipphon A. 2003. Embryonal rhabdomyosarcoma of the nasal cavity. The 2 nd meeting of Cytological society on CA cervix and CA breast in the era of National cancer prevention policy. Bangkok, Thailand.
12 Khamparat S., Swasdipan N. and Pimmongkok A. 200 Light and Scanning Electron Microscopy Studies of Stomata, Guard Cells and Trichomes in Mokjong (Scaphium macropodum). Journal of Electron Microscopy Society of Thailand 2004, 18(1):89-90.

งานแต่งเรียบเรียง แปลตำรา และบทความทางวิชาการ
1 คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านและการเตรียม ตัวอย่างด้วยเทคนิคพิเศษ สำหรับตัวอย่างทางชีวภาพ, 2547, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี, 164 หน้า.