อาจารย์นิภาพร คำหลอม
Ms. Nipaporn Khamhlom

Room : SC 306
Phone : 0-4535-3401-4 ext. 4569
E-mail : ni094@hotmail.com


 
Educational Background
(2003)   B.Sc. (Industrial Hygiene and Safety) Burapha University, Thailand
(2005)   M.Sc. (Industrial Hygiene and Safety) Mahidol University, Thailand