อาจารย์ พรทิพย์ ทาบทอง
Ms. Pornthip Tharbthong

Room : SC 331
Phone : 0-4535-3400-4 ext. 4511
Email : pornthipt311@gmail.com


 
Educational Background
(1995)  B.Sc. (Occupational Health & Safety)
            Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand
(2005)  M.Sc. (Environmental Management)
            Faculty of Social Development and Environment, National Institude of
            Development Administration (NIDA), Thailand
            Thesis : The impact of WEEE and RoHs,Regulation on the export of electronic equipment : A case study of NEC Infrontia thai Ltd.
 
Job Experiences
2011-Present Director of Environmental Science Program
Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Thailand
2007-Present Lecturer of Environmental Science Program
Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Thailand
1998-2007 Safety Supervisor of NEC Inforntia Thai Ltd. Phatumtani, Thailand
1995-1998 Safety Officer of Chareon Pokphand Food Public Ltd. (CP Group), Rayong, Thailand
 
Training Experiences
1999 อบรมเชิงปฏิบัติการณ์เรื่อง “ การจัดทำแผนฉุกเฉิน” วันที่ 21 ตุลาคม 2542 ณ โรงแรมแมนฮัทตั้น ปทุมธานี จัดโดยศูนย์ความปลอดภัยนิคมอุตสาหกรรม นวนคร
2000 อบรมเรื่อง “ TIS 18000/OHS18000 “ วันที่ 24 สิงหาคม 2543 ณ โรงแรมดิเอม เมอรัล กรุงเทพฯ จัดโดยบริษัท Quality Training จำกัด
2001 อบรมเรื่อง “ หลักการและแนวทางการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง “ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2544 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
2004 อบรม เรื่อง “การประเมินการทำงานเพื่อวิเคราะห์งานทางการยศาสตร์” วันที่ 10 พฤษภาคม 2547 จัดโดยสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
2004 อบรมเรื่อง “ การบริหารจัดการขนส่งสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย “ วันที่ 11 พฤษภาคม 2547 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงาน วัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2004 อบรมเรื่อง “การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน สถานประกอบการ “ วันที่ 12 พฤษภาคม 2547 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จัดโดย สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
2005 อบรมเรื่อง “วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย “ วันที่ 4-5 มีนาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิตต์ กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสมาคมวิศวกรออกแบบ และปรึกษาเครื่องกล ไฟฟ้าไทย
2005 อบรม “ ISO 14001 : 2004 “ วันที่ 2 สิงหาคม 2548 ณ บริษัทเอ็นอีซี อินฟรอน เทียไทย จำกัด วิทยากรจากบริษัท Quality Training ( Thailand ) Ltd.
2005 Certicate from training Internal Auditor ISO 14001 :2000 ,August 28-30 ,2005 at NEC Infrontia Thai Ltd. Organize by JQA Co.Ltd.
2005 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง” เรื่องเทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี” วันที่ 12 กันยายน 2548 ณ บริษัทเอ็นอีซี อินฟรอนเทียไทย จำกัด วิทยากรโดย อาจารย์จุลชัย จุลเจือ
2005 อบรมเรื่อง “ การบริหารจัดการในกรณีฉุกเฉิน และการป้องกันเพลิงไหม้ “ วันที่ 29-30 กันยายน 2548 ณ สถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ทาฟต้า จ.ลพบุรี
2006 อบรมเรื่อง “ เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ “ วันที่ 26 เมษายน 2549 ณ โรงแรมอินทรารีเจนท์ (ประตูน้ำ) จัดโดยบริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2006 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ Health Risk Assesment “ วันที่ 11 พ.ค 2549 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
2006 อบรมเรื่อง “ กฎหมายการบริหารความปลอดภัย และการจัดการด้านอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน “ วันที่ 28 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมหลุยส์ทราเวิล กรุงเทพฯ จัดโดยกองตรวจความปลอดภัย
2006 อบรมเรื่อง “ การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย” วันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ณ บริษัทเอ็นอีซี อินฟรอนเทียไทย จำกัด วิทยากรโดยอาจารย์วีระ ซื่อสุวรรณ