บุคลากร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ. ดร. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
Assoc. Prof. Dr. Pranee Pattanapipitpaisal


Room : SC 330
Phone : 0-4535-3401-4 ext. 4502
E-mail : scpranpa@gmail.com

Research area :
- Molecular genetic of bacteria for heavy-metal reduction/degradation
- Bioremediation of toxic metal and other pollutants
- Immobilized cell technology
- Enzyme Technology
- Biological control

 
Educational Background
(1984)    B.Sc. (Biology), Srinakarinwirot University, Bangsane, Thailand
              Project: Effect of Adrin and Gromxon on the growth of Aeromonas hydrophila
(1988)    M.Sc. (Microbiology), Kasetsart University, Thailand
              Thesis: A Study on Starch Saccharifying Enzyme from Thermotolerant Fungi
(2001)    Ph.D. (Biological Sciences), The University of Birmingham, England
              Thesis: Bioreduction of chromate and detection of resistance genes in Gram- positive and Gram-negative bacteria
 
Scholarships
1996 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ ต่างประเทศ (University Mobility in Asia and the Pacific – UMAP) May-August 1996 at F.A. Janssens Laboratory of Genetics, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences, Katholieke University, Leuven Belgium

1997-2001 ทุนทบวงมหาวิทยาลัย (ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน) Scholarship from Ministry of University Affairs, Thailand for Ph.D.program at The University of Birmingham, England
 
Working Experiences

1) งานวิชาการ  
4 ต.ค. 2536 - 10 ก.ย. 2546 อาจารย์ ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10 ก.ย. 2546 - 30 ต.ค. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
31 ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
2) งานบริหาร  
1 ต. ค. 2537 - 31 มี.ค. 2539 รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1 ก. ค. 2545 - 28 ก.พ. 2548 รองคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14 ต.ค. 2551 - 31 มี.ค. 2554 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9 พ.ค. 2554 - 8 พ.ค. 2555 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปประยุกต์และ การออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1 มี.ค. 2557 - 31 ต.ค. 2557 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   

3) งานประกันคุณภาพการศึกษา
        การอบรมการประเมิน
I. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการขยายผล หลักสูตรขยายผล หลักสูตร 3 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
II. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 2 เม. ย. 2553 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
III. โครงการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
IV. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
V. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ. ศ. 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารปฏิบัติการทางธุรกิจและ การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
VI. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ห้องประชุม ศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   

        การตรวจประเมิน
I. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระหว่างภาควิชา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2553 (คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 22/2553)
II. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2552 (ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 31 พ. ค. 2553)
III. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2552 (ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 31 พ. ค. 2553)
IV. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2553 (ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 31 พ. ค. 2554)
   

4) งานวิจัย
        a. การบำบัดของเสียโดยชีววิธี (Bioremediation):
                1). การลดความเป็นพิษของโลหะหนักโดยจุลินทรีย์และเอนไซม์จากจุลินทรีย์
                2). การบำบัดไขมัน/สารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์และเอนไซม์จากจุลินทรีย์
 
        b. การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี (Biocontrol):
                1). การใช้แบคทีเรียในการควบคุมโรคพืช
                2). การใช้แอคติโนมัยสีทในการควบคุมโรคพืช
 
        c. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรึงเซลล์และเอนไซม์ (Application of cell and enzyme immobilization):
                1). การใช้เซลล์และเอนไซม์ที่ถูกตรึงในการบำบัดพิษของโลหะหนัก
                2). การใช้เซลล์และเอนไซม์ที่ถูกตรึงในการบำบัดสารอินทรีย์
 
5) ด้านงานบริการวิชาการ
โครงการ ช่วงการดำเนินการ หน้าที่รับผิดชอบ
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-4 เม.ย. 2545,
5-8 เม.ย. 2545
- วิทยากรการทำโครงงาน วิ ทยาศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จุลชีววิทยาพื้นฐาน 10-12 พ.ค. 2545 - วิทยากรภาคบรรยาย
- วิทยากรภาคปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไวน์ผลไม้ 15-17 พ.ค. 2545,
26-28 มี.ค. 2546
- วิทยากรภาคปฏิบัติการ
โครงการทักษะการใช้เครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 14-15 ส.ค. 2546,
19-21 ส.ค. 2547
- กรรมการฝ่ายการแข่งขัน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจ วินิจฉัยแบคทีเรียโดยเทคนิคทาง ชีวโมเลกุล 16S rRNA sequence analysis 17-19 พ.ค. 2549 - หัวหน้าโครงการ
- วิทยากรภาคบรรยาย
- วิทยากรภาคปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2548-2550
(ปีละสองครั้ง)
- ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดการทั่วไป
- อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
โครงการการแข่งขันการแก้ไขปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 18-19 ส.ค. 2548,
17-18 ส.ค. 2549,
16-18 ส.ค. 2550,
18-19 ส.ค. 2551
- ประธานฝ่ายการแข่งขัน

โครงการการวาดภาพตามจินตนาการ ระดับ ม. ต้น
17-18 ส.ค. 2552 - กรรมการฝ่ายการแข่งขัน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม หลักสูตรการอนามัย สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน (สารวัตรอนามัย) (Health Inspectors Training Course) 18-22 พ. ค. 2552,
23-27 พ. ค. 2554
- หัวหน้าโครงการ
- วิทยากรภาคบรรยาย
- วิทยากรภาคปฏิบัติการ


Research Grants
 

No.

Research topics

Grant

Duration

1

Research Program:
Arsenic distribution in rural Mekong basin and the developing processes for the treatment of arsenic contaminated groundwater
Submit to National Research Council of Thailand (NRCT)

2008-2010

 

Research project 1:
Arsenic contamination in ground water in rural Mekong Basin, Ubon Ratchathani
 

2008

 

Research project 2:  
Treatment of arsenic-contaminated ground water by bioprocess using bacteria)
 

2009-2010

2

Research project:
Lipase production by thermophilic bacteria and application for biological treatment of lipid-contaminated wastewater
National Research Council of Thailand (NRCT)

2007-2008

3

Research project:
Application of actinomycete antagonist of fungal pathogen for organic chilli and organic cucumber production

Thailand Research Fund (TRF)

2006-2009

4

Research project:
Biocontrol of fusarium wilt pathogen from tomato by endophytic actinomycete inoculum
National Research Council of Thailand (NRCT)

2006-2008

5

Research project:S
Chromate reduction by immobilized cells and enzyme chromate reductase
National Research Council of Thailand (NRCT)

2004-2006

6

Research project:
Biodiversity of actinomycetes from soil in Ubon Ratchathani University area
Ubon Ratchathani University Fund

2004

7

Research project:
Reduction of chromate by thermotolerant bacterium
National Research Council of Thailand (NRCT)

2003

8

Research project:
Screening of lipase-producing thermophilic bacteria
Ubon Ratchathani University Fund

2003

 
 
ผลงานตีพิมพ์
1 ปราณี มุ่งสันติ. 2527. ผลของแอลดิลและกรัมม็อกโซนต่อการเจริญของ Aeromonas hydrophila (Effect of Adrin and Gromxon on the growth of Aeromonas hydrophila. สารนิพนธ์ระดับปริญญาตรี. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี.
2 ปราณี มุ่งสันติ. 2531. การศึกษาเอนไซม์ย่อยแป้งที่ผลิตจากเชื้อราเจริญที่อุณหภูมิสูง (A Study on Starch Saccharifying Enzyme from Thermotolerant Fungi). วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร.
3 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2545. การลดความเป็นพิษของโครเมียมโดยแบคทีเรีย. วารสารวิชาการ ม.อบ. 2: 30-35.
4 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2547. การคัดแยกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่มีประสิทธิภาพในการรีดิวส์ โครเมต. วารสารวิชาการ ม.อบ. 6 : 53-63.
5 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2548. การคัดแยกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างไลเปส. วารสารวิชาการ ม.อบ. 7 : 95-114.
6 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล . 2549. การลดปริมาณโครเมตที่มีความเป็นพิษโดยเซลล์และสารสกัดจากเซลล์ที่ถูกตรึงด้วย โพลีไวนีลแอลกอฮอล์. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง. 15: 1-11.
7 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล . 2549. การลดความเป็นพิษของโครเมตโดยเซลล์แบคทีเรีย Bacillus fusiformis NTR9 และเม็ดบีทตรึงเซลล์. การประชุมวิชาการ ม. อบ. ครั้งที่ 1. 28-29 กรกฎาคม 2549 มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี. อุบลราชธานี.
8 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2551. การปนเปื้อนสารหนูในน้ำใต้ดินเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง. วารสาร วิชาการ ม.อบ. 10: 27-39.
9 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล เอมอร คำเพราะ และรัชฏาพร นวะพิฒ. 2552. การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสีท ที่มีประสิทธิภาพ ในการยับยั้งการเจริญ ของเชื้อราสาเหตุ โรคเหี่ยวของมะเขือเทศ. วารสารวิชาการ ม.อบ. 11: 9-17.
10 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล และพิยาดา สุรารักษ์. 2554. การปนเปื้อนอาร์ซินิคและคุณภาพนํ้าใต้ดินในอำเภอเขมราฐ และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี. 13: 50-58.
11 อรอุษา รุ่งเรือง และปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2554. การบำบัดนํ้าเสียปนเปื้อนไขมัน ด้วยเซลล์แบคทีเรียตรึงรูป และไลเปสตรึงรูป. การประชุมวิชาการ ม. อ. ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 4 (2554) 16-18 พฤศจิกายน 2554. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต. จังหวัดภูเก็ต
12 ปราณี พัฒนพพิธไพศาล และ ชนิดาภา นวะพิฒ. 2555. การควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของพริกที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii ด้วยเชื้อแอคติโนมัยสีท Streptomyces hygroscopicus PACCH24 ที่สร้างเอนไซม์ไคติเนส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 14: 10-22.
13 จิราวรรณ มลาไวย์ สายน้ำผึ้ง ฉายาพัฒน์ และปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2555. การคัดเลือกไลเปสจากแบคทีเรียชอบ อุณหภูมิสูงเพื่อการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 14(2): 71-77.
14 ทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่ และปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2556. ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมเอนไซม์โครเมตรีดักเทสโดยสารสกัด จากเซลล์แบคทีเรียชอบอุณหภูมิสูง Bacillus fusiformis NTR9. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 18(1): 56-66.
15 กรรณิการ์ บุตรสระคู และปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2556. การบำบัดไขมันและลดค่าบีโอดีในนํ้าเสียสังเคราะห์ที่ปนเปื้อนไขมัน ด้วยเซลล์ตรึงรูปด้วยอัลจิเนต. The 7th UBU research Conference. Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani. p. 64-73.
16 ดาริกา เพิ่มพร และปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2556. การกำจัดสีย้อมอะโซที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกลุ่มแบคทีเรียตรึงรูป. The 7th UBU research Conference. Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani. p. 74-81.
17 พิทยา วามะขันธ์ และปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2556. การบำบัดนํ้าใต้ดินสังเคราะห์ที่ปนเปื้อนสารประกอบอาร์ซินิค ด้วยถังปฏิกรณ์ไบโอฟิล์ม. The 7th UBU research Conference. Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani. p. 82-89.
18 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล และดาริกา รูปงาม. 2557. การกำจัดสีอะโซด้วยเม็ดบีทกลุ่มแบคทีเรียตรึงรูป. วารสารวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง. 23(2): 17-29.
19

เจนจิรา สาริโล และ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2016. การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยซีทที่สร้างเมลานิน. การ ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2016. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
20 ชุติมา ทองอ้ม ตรีทเศศ บัวศรี และ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2016. ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอนไซม์ฟอกสี เมลานินโดยเชื้อราสายพันธุ์ MA1 และ MA4. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2016. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
21 พนิดา ไชยพร หทัยกาญจน์ ไชยศร และ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2016. ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเมลานินโดย เชื้อแอคติโนมัยซีทสายพันธุ์ PRBS-12 และสายพันธุ์ PNST-01. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2016. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
22 พิยาดา ไชยสินธุ์ และ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2559. สภาวะที่เหมาะสมต่อการออกซิเดชันอาร์ซิไนต์โดย Bacillus sp. PNKP-S2. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง. 25: 14-26.
23 พูลทรัพย์ ชมดี มะลิวรรณ ชายทวีป วรรณา ศรีพรม และ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2560. การแยกและ คัดเลือกแบคทีเรียและเชื้อราที่สร้างเอนไซม์ฟอกสีเมลานิน. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
24 ชุติมา ทองอ้ม, ตรีทเศศ บัวศรี, ศศิวรรณ ศิริชน, นภัทรสกร พวงท้าว และ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. 2560. การผลิตเอนไซม์ฟอกสีเมลานินโดยเชื้อรา Aspergillus flavus MA4 โดยกระบวนการหมักแบบอาหารแข็ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับพิเศษ กรกฎาคม: 90-101.
Publications
1 De Mot R., I. Nagy, A. De Schrijer, P. Pattanapipitpaisal, G. Schoofs and J. Vanderleyden. 1997. Structural analysis of the 6-kb crytic plasmid pFAJ2600 from Rhodococcus erythipolis N186/21 and construction of Eschericia coli-Rhodococcus shuttle vectors. Microbiol. 143:3137-3147.
2 Badar, U., N. Ahmed, A. J. Beswick, P. Pattanapipitpaisal and L. E. Macaskie. 2000. Reduction of chromate by microorganisms isolated from metal contaminated sites of Karachi, Pakistan. Biotechnol. Lett. 22: 829-836.
3 Pattanapipitpaisal, P., N. L. Brown and L. E. Macaskie. 2001. Chromate reduction and 16S rRNA identification of bacteria isolated from a Cr(VI) contaminated site. Appl. Microbiol. and Biotechnol. 57: 257-261.
4 Pattanapipitpaisal, P., N. L. Brown and L. E. Macaskie. 2001. Chromate reduction by Microbacterium liquefaciens immobilised in polyvinyl alcohol. Biotechnol. Lett. 23: 61- 65.
5 Pattanapipitpaisal, P., J. L. Hobman, N. L. Brown and L. E. Macaskie. 2001. Bioreduction of Cr(VI) by I-Microbacterium sp. isolated from tannery waste and used of immobilised cells for continuous removal of Cr(VI). Proceeding of the International Biohydrometallurgy Symposium, Brazil, 1-3 September 2011.
6 Pattanapipitpaisal, P., A. N. Mabbett, J. A. Finley, A. J. Beswick, M. Paterson-Beedle, A. Essa, J. Wright, M. R. Tolley, U. Badar, N. Ahmed, J. L. Hobman, N. L. Brown and L. E. Macaskie. 2002. Reduction of Cr(VI) and bioaccumuation of chromium by Gram- positive and Gram-negative microorganisms not previously exposed to Cr-stress. Environ. Technol. 23:731-745.
7 Nuratsa, I and P. Pattanapipitpaisal. 2004. Chromate removal by polyvinyl alcohol- immobilized bacterium. 30th Congress on Science and Technology of Thailand 19-21 October 2004. Impact Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, Bangkok.
8 Pattanapipitpaisal, P. 2007. Isolation and characterization of actinomycete antagonists of chili damping- off disease. Proceeding of the 5th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology. Nongkhai Campus, Thailand, November 1-3, 2007 at Nongkhai Province, Thailand
9 Bongkojprai Sornprom and P. Pattanapipitpaisal. 2007 Screening of bacterial antagonists for inhibiting growth of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, the causal agent of bacterial leaf spot of tomato. Proceeding of the 5th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology. Nongkhai Campus, Thailand, November 1-3, 2007 at Nongkhai Province, Thailand.
10 Pattanapipitpaisal, P. and P. Suraruk. 2011. Groundwater Quality and Arsenic Contamination in Amphoe Khemmarat, Ubon Ratchathani, Thailand. Proceeding of the 1st Environmental Asia International Conference on “ Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity” 22-25 March 2011. Rama Garden Hotel. Bangkok. Thailand.
11 P. Pattanapipitpaisal, P. Suraruk. 2012. Groundwater Quality and Arsenic Contamination in amphoe Khemmarat, Ubon Ratthathani, Thailand. J. Env. Sci and Engineer. 1: 133-141.
12 Pattanapipitpaisal, P. and R. Kamlandharn. 2012. Screening of chitinolytic actinomycetes for biological control of Sclerotium rolfsii stem rot disease of chilli. Songklanakarin J. Sci. Technol. 34(4): 387-389
13 Pattanapipitpaisal, P. and T. Reakyai. 2013. Cr(VI) reduction by cell-free extract of thermophillic Bacillus fusiformis NTR9. Songklanakarin J. Sci. Technol. 35(4): 407-414.
14 Pattanaoipitpaisal, P., N. Yodsing, R. Santhaweesuk and P. Wamakhan. 2015. Arsenite oxidation and arsenite resistance by Bacillus sp. PNKP-S2. EnvironmentAsia. 8(1): 9-15.
15 Tasakorn Wongseeda and Pranee Pattanapipitpaisal. 2016. Removal of ammomium-nitrogen from synthetic wastewater using CAS immobilized alginate beads. The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference. Chiang Mai.Training experiences
1 Training techniques in molecular genetics focused on the characterisation of transposable elements of the actinomycete Rhodococcus. May-August 1996 at F.A. Janssens Laboratory of Genetics, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences, Katholieke University Leuven, Belgium.
2 Certificate from Training Course in Bacillus thuringenesis Technology for Agriculture, November 6-17, 1995 at National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Kasetsart University.
3 Certificate from Training Course in Advance Techniques in Protein Analysis from Chiang Mai University.
4 Certificate from Training Course in Microbial Process Development and the Ecological in Relation to the Development of Fermentation Industries, October 24- November 2, 1994 Hanoi, Viet Num.

 
Teaching competencies
Bachelor Degree (Microbiology Program)
- Fundamental to Microbiology
- Industrial Microbiology
- Enzyme Technology

Master Degree (Biotechnology Program)
- Biotechnology of Enzyme
- Bioremediation and Biodegradation
- Gene Manipulation
- Genetic Engineering in Microorganism

Master Degree (Environment Technology Program)
- Technology of Water and Wastewater Treatment
- Technology of Solid and Hazardous Waste Management
- Bioremediation and Biodegradation