ผศ. ดร. ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
Asst. Prof. Dr. Prasongsom Punyauppa-path


Room : CBL 1308
Phone : 0-4543-3110-2 ext. 4228


 
Educational Background
(1985)  B.Sc. (Chemistry-Biology), Silapakorn University, Thailand
(1992)  M.Sc. (Microbiology), Kasetsart University, Thailand
(2001)  Ph.D. (Biotechnology), RMIT University, Australia

 

Publications
1 Punyauppa-path, P., and Suwanarit, P. (1990) Fungal Species Affect in gand deterioration of Paint Film inThailand Proceeding of The training in Biodeterioration, University of Hong Kong, Hong Kong
2 Punyauppa-path, P., Limthong , S., and Suwanarit, P. (1991) Fungal Species Causing deterioration of Paint Film in Thailand Proceeding of The First Symposium of Mycology in Asia (MIA I) Chulalongkorn University Bangkok Thailand pp.45-46.
3 Punyauppa-path, P., (1991) Fungal species causing deteriorationand fungal resistance of paint filsm in labohailand Enviromental chamber, Master degree thesis Kasetasart University, Bangkok, Thailand 215 pp.
4 Punyauppa-path, P., Limthong, S., Suwanarit, P., Manoch, L.,Kowkhanchit, M., and Pongsathorn, V., (1992) Fungal species causing deteriorationand fungal resistance of paint films in laboratory ,environmental chamberand field condition Proceeding of The 31 th Kasetsart University Annual Conference Kasetasart
5 Punyauppa –path., S.N. Bhattacharya, G. Shah and F.A. Roddick 1997. Processing of LLDPE- Starch Blends. Proceeding of the 2 nd Pacific Rim Conference on Rheology, Melbourne.
6 Punyauppa –path, P., S.N. Bhattacharya, G. Shah and F.A. Roddick 1998. The effect of starch type on the biodegradability of PE-Starch Blends. Proceeding of the 14 th Australian Biotechnology Conference, Adelaide, Australia.
7 Punyauppa -path, P., S.N. Bhattacharya, and F.A.Roddick. 1998. Biodegradation of Polyethylene- Starch Blends: The influence of strach types. Proceeding of the 4 th Interntional Symposium, Belfast, UK.
8 Punyauppa –path, P., S.N. Bhattacharya, and F.A. Roddick. 2001. Biodegradation of PE- Strach Blends. Proceeding of the world Chemical Engineering Conference, Melbourne, Australia.
9 Punyauppa-path, P., (2001) Thebiodegradability of polyethylene-starch blends . Ph.D . Thesis RMIT University, Melbourne, Australia, 281 pp

งานแต่งเรียบเรียง แปลตำรา และบทความทางวิชาการ
1

หนังสือประกอบการปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น ( ฉบับปี 2536-37)

2 เอกสารประกอบการอบรมสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ปี 2543

บทความทางวิชการ
1

ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์, อดิศร เสวตวัฒน์ และวราวุฒิ ครูส่ง หลักการปฏิบัติที่ดีในการ ผลิตอาหารหมักพื้นบ้านไทย วารสารเกษตรพระจอมเกล้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 3

2 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ การตวจสอบอาหาร/ หรือวัตถุดิบอาหารที่ถูกนำส่ง วารสารเกษตร พระจอมเกล้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังปีที่ 21 ฉบับที่ 1-2