อาจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ
Mr. Ratchawut Kotlakome

Room : SC 333
Phone : 045-353-400-4 ext. 4505
E-mail : ratchawut25@hotmail.com

Areas of Interest:
-


 
Educational Background
(2003)  B.Sc. (Environmental Health), Burapha University, Thailand
 
(2008)  B.P.H. (Occupational Health and Safety), Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand
   
(2013)  M.Eng. (Environmental Engineering), Kasetsart University, Thailand
 
Job Experience
2003 - 2013   Safety & Environmental Asst. Manager of Daido Sittipol Co.,Ltd. Rayong, Thailand
     
2013 - Present   Lecturer of Environmental Science Program Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Thailand
     

Training Experience

2003   หลักสูตร การสอบสวนอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพ จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 3-4 มิถุนายน 2546
2003   หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำมาตรฐาน 5ส. จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ 1 ตุลาคม 2546
2005   สอบผ่านผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 ระบบ (น้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2005   หลักสูตร ISO 9001 and ISO 14001 Integrated Management System จัดโดยสถาบันฝึกอบรม Value Added Consulting  Co., Ltd. วันที่ 6-7 มิถุนายน 2548
2006   หลักสูตร Workshop on Effective use of aspect impact study for ISO 14001 โดยสถาบันฝึกอบรม TUV NORD (THAILAND) LTD. Training Center. วันที่ 22 พฤษภาคม 2549
2006   หลักสูตร กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม จัดโดยสถาบันสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2549
2006   หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์ในการบังคับบัญชา จัดโดยสถาบันฝึกอบรม SEIKO MANAGEMENT TRAINING AND CONSULTING CO.,LTD. วันที่ 5 สิงหาคม 2549
2007   หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานและการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ จากสถาบันฝึกอบรม J&T Training Center วันที่ 10 มีนาคม 2550
2007   หลักสูตร Workshop on Environmental Management Accounting Increasing Profitability through Better Decision-Making : How to Measure and Improve Eco-Efficiency. จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2550
2008   หลักสูตร ISO 9001:2000 and ISO 14001 : 2004 Combined Audit จัดโดยสถาบันฝึกอบรม Value Added Consulting Co.,Ltd. วันที่ 20-21 มิถุนายน 2551
2008   หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการการอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 24 มิถุนายน 2551
2009   หลักสูตร การออกแบบ การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จากบริษัท เมืองไฟฟ้าโรจนะวิศวกรรม จำกัด วันที่ 2 กรกฎาคม 2552
2010   หลักสูตร การใช้รอกและเครนอย่างถูกวิธี จัดโดย บริษัท สยาม คิโต้ จำกัด วันที่ 6 สิงหาคม 2553
2010   หลักสูตร Integrated Management System ISO 9001:2008 & ISO 14001: 2004 Introduction Training Course จัดโดยสถาบันฝึกอบรม TUV NORD (THAILAND) LTD. วันที่ 3 กันยายน 2553
2011   หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากสถาบันฝึกอบรม บริษัท Pinthong Group Management & Consulting Co., Ltd. วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554
2012   หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร จากสถาบันฝึกอบรม บริษัท Pinthong Group Management & Consulting Co., Ltd. วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555