ผศ. รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์
Assist. Prof. Rossukon Loapaiboon


Room : Sc314
Phone : 0-4543-3110-2 ext. 4487


 
Educational Background
(1979)   B.Sc. (Biology), Khonkaen University, Thailand
(1985)   M.Sc. (Microbiology), Kasetsart University, Thailand
 
Publications
1 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ และนภา โล่ห์ทอง. 2532. การผลิตกล้าเชื้อน้ำส้มสายชูในรูปเชื้อผง. ว. วิทย. มข. 17 ซ230-236
2 บรรจงจิตร มหินทรเทพ, รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์, และ นภา โล่ห์ทอง. 2530. การผลิตลูกแป้งด้วยเชื้อบริสุทธิ์เพื่อใช้เป็นกล้าหมักน้ำส้มสายชู. ว. เกษตรศาสตร์ ( วิทย์) 21: 278-288.
3 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์. 2528. การคัดเลือกเชื้อน้ำส้มสายที่เหมาะสมต่อวิธีการผลิตแบบต่าง ๆ. วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพ ฯ
4 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ และ นภา โลห์ทอง. 2527. การคัดเลือกเชื้อน้ำส้มสายชูที่เหมาะสม กับกระบวนกรหมักแบบต่าง ๆ. บทคัดย่อ. ใน : เอกสารการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรครั้งที่ 22, วันที่ 30 มกราคม 2527. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ.
5 ศุภนิตย์ หิรัญประดิษฐ์, บุญเทียม พันเพ็ง ไพพรรณ บุตกะ รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ และ พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน. 2525 การคัดเลือกเชื้อราและยีสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการหมัก แอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง. รายงานผลการทดลองและวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2523-2524, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
6 Laopaiboon, R., C. Petchuay, A A. Tonkaew, D. Yonsuk, and Songplang. 2003. The Safety Indicative Microorganisms in Somtum, a thai Traditional Food. Proceeding of The 1 st International Symposium and Workshop on Insight into the world of Indigenous Fermented Foods for Technology Development and Food Safety (IWIFF). Kasetsart University. Bangkok, Thailand
7 Laopaiboon, R., and R. S. Tanner. 1999. Effect of Nitrate on Acetogenesis by Clostridium ljungdahlii. Abstract K-18 . In : Abstracts of American Society for Microbiology Ninety-Ninth General Meeting, May 30-June 3, 1999, Chicago, illinois
8 Tanner, R. and R. Laopaiboon. 1997. Utilization of Compounds and Characterization of Clostridium ljungsahlii. Biofactor, 7:8-25
9 Hormchong, T., R. Laopaiboon. P. Tattawasart, R, R. Sungkasila, S. Thitadhammo, and A. Monvises. 1987. A Search for New Pharmaceuticals from Marine Organisms. Presented in the First Princess Chulaphorn science Congress 1987 : International Congress on Natural Products. Chulaphorn Foundation and Mahidol University. Bangkok.
10 Charuchinda, A., R. Laopaiboon. C. Chiseesook, N. Lothong, and K. Yamamoto. 1984. Glucoamylase of a Citric Production Mutant of Aspergillus niger. Microbial Utilization of Renewable Resource vol.4, JSPS-NRCT Semminar on Biotechnology December 24-26, 1984, Khonkaen, Thailand. International Center of Cooperative Research in Biotechnology. Japan. P.101-106
   

บทความทางวิชาการ
1 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์. 2532 บทบาทข้อจุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้ง. เอกสารกรประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในวาระครบรอบ 25 ปี วันที่ 15 สิงหาคม 2532. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น