ดร.ศันสนีย์ ชวนะกุล
Dr.Sansanee Chawanakul

Room : SC 319
Phone : 0-4535-3400-4 ext. 4489
E-mail : sansanee@ubu.ac.th

Research area :

- Environmental Microbiology
- Waste Utilization, Minimization and Management
- Anaerobic Microbiology
- Biogas Production from Waste and Wastewater
- Methane Production from Paddy Fields and Wetlands
- Biodeterioration
- Thermotorulant Photosynthetic Bacteria and its Applications


 
Educational Background
(1977)  B.Sc.(Microbiology), Kasetsart University, Thailand
(1985)  M.Sc.(Environmental Toxicology ), Kasetsart University, Thailand
           Thesis: “Biodeterioration by Bacteria and Actinomycetes at Sukhothai Historical Park, Sukhothai, Thailand”
(2009)  Ph.D. (Environmental Technology), JGSEE, KMUTT, Thailand
           Thesis: “Methane Production and Acetoclastic Methanogenic Communities from Paddy Fields”

Job Responsibilities

- ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย)
- ประธานคณะกรรมการโอลิมปิควิชาการ ในพระบรมราชูปถัมท์ฯ (สอวน)
ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายบุคคลทั่วไป
- คณะกรรมการบริหารงานวิจัยด้านงานบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะกรรมการอำนวยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณะทำงานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
- คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์สิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี
- คณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ (Instutional Biosafety Committee)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

 
Job Experiences
2538-Present Lecturer at Department of Biological Science, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University
2536-2538 Supervisor, Research and Development Unit, Supervisory Unit, Regions 12, Ministry of Education, Chonburi. Thailand
2522-2533,
2535-2536
Science staff, Sisaket Wittayalai School , Sisaket , Thailand
2520- 2522 Quality Control Microbiologist, Siam Feature and Forest pProduct, Prapadaeng district, Samut prakarn, Thailand

 
Training Experiences
1 ศันสนีย์ ชวนะกุล, และ ประเดิม ภาคแก้ว, 2547. ความสำเร็จจากการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร กรณีศึกษาจังหวัดยโสธรและร้อยเอ็ด. จดหมายข่าวสิ่งแวดล้อมภาค 12 . ฉบับที่ 1 . ปีที่ 3. ตค-ธค. 2547
2 ศันสนีย์ ชวนะกุล , กัญญจนา นึกดีและ ประเดิม ภาคแก้ว, 2548. ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในจังหวัดยโสธรและร้อยเอ็ด (The efficiency o municipal solid waste management at Yasothorn and Roi-et Province) . Poster presentation การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 1. วันที่27-28 กรกฎาคม 2548 . คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก.
3 ศันสนีย์ ชวนะกุล . 2548. การใช้เทคนิค Fluorescence in-situ Hybridyzation (FISH) ในการศึกษาชนิดและลักษณะของ Acetoclastic Methanogens ในนาข้าว . รายงานโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2548. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4 Chawanakul, S., Aranyanark, J and Noparatnaraporn, N. (1995). Biodeterioration of bacterial and actinomycetes at Sukhothai Historical Park in Thailand. M.Sc Thesis. Kasetsart University, Bangkok. Thailand. 142 pps.
5 Noparatnaraporn, N., Chawanakul, S and Aranyanark, J. (1995). Bacterial diversity of historical monuments in Thailand and their roles on Biodeterioration. Biodeterioration of Cultural Property 3. Proceeding of the 3rd InternationL Conference. July 4-7, 1995. Hilton International Park, Bangkok. Thailand.
6 Chawanakul, S ., Chaiprasert, P., Kerdchoechuen, O., Towprayoon, S. and Tanticharoen, M. (2001). Acetoclastic population dynamic and methane production in paddy field. Poster Presentation at "Biothailand". BIOTEC Conference. Sirikitr Convention Centre, Bangkok, Thailand.
7 Chawanakul, S ., Chaiprasert, P., Kerdchoechuen, O., Towprayoon, S. and Tanticharoen, M. (2002.). Methane production and Acetoclastic methanogens at rice rhizosheric soil. Poster presentation on NCGG-3 (3rd Non-Carbondioxide Greenhouse Gase International Conference), Jan 21-23, 2002. Maastricht, The Netherland.
8 Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Towprayoon, S. and Tanticharoen, M. (2002). Methane Production and Acetoclastic methanogens population size at rice root. oral presentation at"World Congress of Soil Science Conference(WCSS)".. Sirikitr Convention Bangkok.Thailand
9 Kakar, M. A., Maddocks, S., Chawanakul, S., Abbas, M., Kleemann., and Walker, S.K. 2004. Identifying nutritional signals in sheep before and after mating. Department of Animal Science, Adelaide University Roseworthy Campus, Roseworthy, South Australia 5371. Proceeding from the 11th International Congress on Biotechnology in Animal Reproduction. September 16-18, 2004. Czech Republic.
10 Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Kerdchoechuen, O., Towprayoon, S. and Tanticharoen, M. (2005). Methane production and Methanogenic communities in paddy field. Ph.D Dissertation. The Joint Graduate School Of Energy and Environment (JGSEE). King Monkutt’s University of Technology Thonburi (KMUTT).
11 Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Towprayoon, S., Kerdchoechuen, O., and Tanticharoen, M., 2004, "Methane Production by Acetate-utilizing Methanogens in Paddy Field", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE 2005)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Phachuapkhirikhan, Thailand, p. 778

 
Teaching Competenciess

Bachelor Degree (Microbiology, Envrionmental science and General)

 • Man and Environnment
 • Environmental Management
 • Microbiology and life
 • Introduction to Microbiology
 • Microbial Ecology
 • Waste treatment, disposal and utilization

Master Degree (Biotechnology, Environmental Technology and General)

 • Waste utilization
 • Environmental Impact Assessment (EIA)
 • Environmental Economics
 • Environmental Quality Management
 • Environmental Biology
 • Environmental Management