อาจารย์สุพรรณิการ์ ซาเหลา
Ms. Supannika Salao

Room : SC 324
Phone : 0-4535-3401-4 ext. 4494
E-mail : supannika_nui@hotmail.com

 

 

 


 
Educational Background
(2007)    B.Sc. (Environmental Science) Khon Kaen University, Thailand
(2010)    M.Sc. (Environmental Science) Kasetsart University, Thailand