บุคลากร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร. สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา
Dr. Surasit Sutthikhampa

Room : Sc 334
Phone : 0-4543-3110-2 ext. 4530
E-mail : surasit.s@ubu.ac.th

Fields of Interest:
- Agricultural microbiology


 
Educational Background
(2000)    B.Sc. (Microbiology), Ubon Ratchathani University, Thailand
(2007)    M.Sc. (Biotechnology), Mahidol University, Thailand
(2016)    Ph.D. (Agriculture), UGSAS, Tottori University, Japan
 
 
Research Grant
2552-2553 วิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 18S rRNA ในยีสต์ทนร้อน, ทุนสนับสนุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
Publications & Proceedings
  1. ชริดา ปุกหุต พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ สุรสิทธิ สุทธิคําภา และ อุทัย อันพิมพ์. 2559. ความหลากหลายของเห็ดที่พบในบริเวณวัดป่าจังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการ พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 16-18 มิถุนายน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้า 117-134 (Poster : proceeding)
  2. สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. 2559. ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของแอลกอฮอลดีไฮโดรจีเนสในราบาสิดิโอมัยซีทกับความสามารถในการผลิตเอทานอล. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7-8 กรกฎาคม 2559 หน้า 36-42 (Poster : Proceeding)
  3. Tohru, Y., Nonklang, S., Nakamura, J., Tokuda, S., Nakagawa, T., Lorreungsil,S., Sutthikhumpha,S., Pukahuta,C., Kitagawa,T., Nakamura,M., Cha-aim,K., Limtong,S., Hoshida,H., Akada.,R. 2013.Identification Of Auxotrophic Mutants of the Yeast Kluyveromyces Marxianus by Non-Homologous End Joining-Mediated Integrative Transformation with Genes from Saccharomyces Cerevisiae.” Yeast 30(12) : 485–500
  4. Kaewsai, K., Sutthikhampa, S and Pukahuta, C. 2012.Thermotolerant yeast maintenace, growth and gluclose assimilation. The 38th Congress on Science and Technology of Thailand, The Empress International Convention Center, Chiang Mai. 17-18 October 2012. (Poster : Full paper)
  5. Sutthikhampa, S., Nonklang S., and Akada R.2009. Screening of Random Mutation of Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 by UV Light and Temperature Adaptation. The 3rd UBU Research Conference, Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubonratchathani, 2009 (Oral presentation: Proceeding)
  6. Sutthikhampa, S., Panbangred, W., Palitaponkarnpim, P., and Udomsopagit, S. Characterization of Tandem Repeats in Salmonella enterica by Bioinformatics Approach, The 18th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology (TSB), Montien Riverside Hotel,Bangkok, 2006 (Poster presentation: Proceeding)
 
Academic presentations
  1. Sutthikhampa S., Kawai, Y., Hayashi, M., Boonlue. S., Shimomura, N., Yamaguchi. T., Aimi, T. 2015. Transcriptomic analysis of multiple gene families expression during fruiting body development in Pholiota microspora on sawdust medium. The 8th Meeting of Asia Mushroom Science, Yonago, Tottori, Japan, 22.10.2015 (Oral presentation)
  2. Sutthikhampa, S., Rerksawang, A., Nonklang, S., Lorreongsil S. and Pukahuta, C. Glucose and Xylose Utilization of Thermotolerant Yeast, UBU-1. The 2nd Joint Seminar in Asian Core Program (ACP), Pullman Khon Kean Raja Orchid Hotel, Khon Kean. 2010. (Poster presentation)
 
หนังสือ และตำรา
  1. ชริดา ปุกหุต, ช่อทิพย์ กัณฑโชติ, พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ, วาริณี พละสาร และสุรสิทธิ์ สุทธิคำภา. 2558. คู่มือศึกษาเห็ดในสวนสัตว์อุบลราชธานี. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี
  2. ช่อทิพย์ กัณฑโชติ, สุภาพร พรไตร, แก้ว อุดมศิริชาคร, สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา, วาริณี พละสาร. 2554. พรรณไม้ ม.อุบล เล่ม 2. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี
 
Training and Working Experiences
2010 Bioinformatics, Perl programming for ncRNA prediction; Theoritical biochemistry group; Institute for Theory chemistry, University of Vienna, Austria. Supported by ASEA-Uninet and University of Vienna, April 6 - May 23, 2010
2009 Study on thermotolerant yeast capable of ethanol fermentation; Yeast laboratory, Faculty of Engineering, Yamaguchi University, Ube, Japan. Supported by Asian Core Program (ACP) under JSPS-NRCT, October 9 -November 7, 2009
2009 Screening of random mutant of Kluyveromyces marxianus at higher temperature and ethanol production of 5 strains at different temperature ; Yeast Laboratory, Faculty of Engineering, Yamaguchi University, Ube, Japan. Supported by Young Scientist Grant under JSPS-NRCT, Febuary 14 - March 14, 2009
2008 Workshop on “5Es model for teacher trainer” Jareon thani princess, Khon Kaen, Thailand
2007 Workshop on “Knowledge Management (KM), mini-workshop”, Miracle grand hotel, Bangkok, Thailand.
2006 Workshop on “Molecular epidemiology of emerging and re-emerging infectious eiseases: experimental techniques and bioinformatics”, Mahidol University, Thailand
2001 Science in school (SiS) project secretary, Funded by NSTDA