ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
Assist.Prof.Wanwalai Athiwaspong

Room : Chem 1103
Phone : 0-4543-3452 or 0-4543-3110-2 ext. 4103
....Fax. :0-4543-3452
E-mail : wanwalai@sci.ubu.ac.th


 
Educational Background
(1972)  B.Sc.(Honours) in Agriculture: Soil Sciences, Khonkaen University, Thailand
(1974)  M.Sc.(ฺBiochemistry), Mahidol University, Thailand
(1977)  Certificate in Research Techniques in Chemistry from University of New South Wales, Australia

 

ประสบการณ์ ด้านงานบริหาร
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และเป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
พ.ศ.2545-2549 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ.2542-2545 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ.2536-2542 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ.2534-2536 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ.2534-2536 รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ก่อตั้งในพระราชกฤษฎีกา
พ.ศ. 2517-2534 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 5
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2531-2533 หัวหน้าภาควิชาพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์) วิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ก่อตั้ง
ภายใต้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2528-2530 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ประสบการณ์ ด้านงานสอน

ดำเนินการสอนทุกปีการศึกษา
- วิชาชีวเคมี สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
- วิชากิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

วิชาที่ร่วมสอน
- วิชาเคมีวิเคราะห์
- วิชาการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์
- วิชาสรีรวิทยาของพืช

 
ผลงานด้านวิชาการ
 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ของที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมฯได้รับรองเมื่อปี 2548
 2. รายงานแนวทางความเป็นไปได้ของการดำเนินการโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อ ปี 2548
 3. รายงานการศึกษาวิจัย “ การบริหารวิทยาศาสตร์ศึกษาไทยระดับอุดมศึกษา” สนับสนุนโดย ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย นำเสนอในการประชุมวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 2 กันยายน 2546
 4. รายงานการศึกษาวิจัย “ ปริมาณโปรตีนในน้ำยางพาราที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขตตะวันออก” ทุนวิจัยสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2542
 5. รายงานการศึกษาวิจัย “ คุณภาพน้ำในแม่น้ำมูลตอนล่าง” ตั้งแต่ปี 2539 – 2542 โดยปี 2539 –2540 เป็นทุนสนับสนุนจากสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย และ ปี 2541-2542 เป็นงบประมาณในแผนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 6. “ การศึกษาปริมาณและสมบัติของเอ็นไซม์เซลลูเลสในหอยเชอรี่” ปี 2529 – 2530 งบประมาณแผ่นดินคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. “ การสะสมเกลือในข้าวที่ปลูกในสภาวะดินเค็มระดับต่างๆ” ปี 2526-2527 งบประมาณแผ่นดินคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8. “ การสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ในการเจริญเติบโตของข้าวช่วงต่างๆ” ปี 2521-2522 งบประมาณแผ่นดินคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 9. “ ภาวะโภชนาการของเด็กในหมู่บ้านที่มีแหล่งน้ำเพียงพอและไม่เพียงพอในเขตอำเภอบ้านไผ่ จ. ขอนแก่น” ปี 2521-2522 ทุนของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชนบท มูลนิธิฟอร์ด

ประสบการณ์ ด้านบริการวิชาการ

การส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. เป็นผู้รับผิดชอบศูนย์เครือข่ายของ สำนักงานทดสอบแห่งชาติ( สทส) เพื่อดำเนินการออกข้อสอบ O-NET & A-NET ของเขต 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. เป็นหนึ่ง ใน 5 คนของคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรมวิทยาศาสตร์สำหรับครู ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ สำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ ( สคบส.)
 3. เป็นประธานโครงการโรงเรียนแกนนำ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสวท. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ฯ ในโรงเรียน ปัจจุบันมีโรงเรียนเครือข่าย ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน รวม 18 โรงเรียน
 4. เป็นประธานโครงการพัฒนาส่งเสริมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ฯ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น โดยร่วมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานริเริ่ม ด้านต่างๆ
 1. งานริเริ่มในหน้าที่ขณะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่
 2. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และสามารถดำเนินการเปิดสอนในหลักสูตรจนถึงระดับปริญญาเอก เพิ่มสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ปริญญาโท 4 สาขาวิชา และ ปริญญาเอก 3 สาขาวิชา
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และดำเนินการจัดระบบ On-line ที่เรียกว่าโปรแกรม Course Management Assistant (CMA) และจัดสรรคอมพิวเตอร์แบบ Notebook สำหรับอาจารย์ทุกท่าน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าว
 4. ปรับปรุงให้คณะวิทยาศาสตร์สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Internet ได้ตลอดเวลา โดยการเพิ่มการเช่าเส้นทางสำรองเพิ่มเติมจากบริการของ Uni-net ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมการสืบค้นข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย การเรียนการสอน และ การบริการวิชาการ
 5. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ จนสามารถเป็นวิทยากร และจัดการอบรมการจัดหาพัสด ุและการเบิกจ่ายเงินโดยระบบใหม่ของกระทรวงการคลัง สร้างเงินรายได้ให้แก่คณะฯเป็นจำนวน หลายแสนบาท
 6. ดำเนินการประสานงาน ทำให้คณะวิทยาศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ซึ่งเป็นการประชุมระดับชาติ เมื่อ เดือนมกราคม 2549 เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยโดยตรง
 7. ริเริ่ม และประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข ให้มหาวิทยาลัยฯ ลงนามความร่วมมือ จัดการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต( สาธารณสุข) ในคณะวิทยาศาสตร์ จนจบการศึกษาออกไปปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 4 รุ่น ปัจจุบันหลักสูตรนี้ ได้ถ่ายโอนให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์
 8. ริเริ่ม และประสานงานให้มหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ และ ได้ร่วมมือเปิดสอนวิชานิติวิทยาศาสตร์ในคณะวิทยาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน
 9. รับผิดชอบในการจัดวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง โดยได้ประสานขอเปลี่ยนจากระบบสายทองแดงเป็นระบบสายใยแก้ว และ ท่อใต้ดิน เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใช้ระบบนี้
 10. จัดระบบหน่วยอบรมฯ และประสานจนได้รับอนุมัติจาก NECTEC ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยจัดอบรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับ NECTEC สำหรับข้าราชการระดับกลาง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
 11. วางแนวทางให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์พัฒนาโปรแกรมทะเบียนหนังสือ รับ- ส่ง ใช้ในคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ ปี 2536 จนในปัจจุบันได้ปรับปรุงใช้ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดถึงปัจจุบัน และ ทบวงมหาวิทยาลัย ( ในขณะนั้น) ได้นำไปใช้ด้วย
 12. ริเริ่มดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ฯ ในโรงเรียนใกล้มหาวิทยาลัย จนพัฒนาเป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนในละแวกใกล้เคียง ซึ่งอยู่ในความดูแลของฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการในปัจจุบัน
 13. ริเริ่มการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างดียิ่ง ในปี 2548 มียอดผู้เข้าชมงานกว่า ห้าหมื่นคน
 14. ริเริ่มดำเนินการโครงการเปิดมหาวิทยาลัยวันพฤหัสบดีบ่าย ให้นักเรียนชั้นมัธยมปลาย เข้ามาเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์
 15. ริเริ่มดำเนินการโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร เป็นการนำนิทรรศการวิทยาศาสตร์ฯ เคลื่อนที่ไปยังโรงเรียนขยายโอกาสที่อยู่ในระยะการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
 16. ริเริ่มจัดตั้ง และเป็นหัวหน้าหน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ของคณะวิทยาศาสตร์เป็นคนแรก ตั้งแต่ ปี 2536 และเปิดดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน
 17. นำงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาค (Pullinet) ซึ่งผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์ในการยืมข้ามมหาวิทยาลัย
 18. นำงานห้องสมุดเข้าร่วมในโครงการพัฒนา ระบบสารสนเทศทำให้ได้รับระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software มาจัดการทรัพยากรเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 19. จัดวางระบบงานทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในช่วงก่อตั้ง
 20. จัดวางระบบการติดตามการใช้วัสดุ สารเคมี และ การเบิกจ่ายเงินของคณะวิทยาศาสตร์แบบ On-line
 21. เป็นผู้ริเริ่มรับผิดชอบจัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยฯ
 22. เป็นผู้ริเริ่มรับผิดชอบจัดการให้มหาวิทยาลัยอุบลฯเป็นศูนย์สอบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย