ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เป็นต้นมานั้น ได้แก่ หลักสูตรจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และชีววิทยา และในวาระที่จะครบรอบ 25 ปี ในการดำเนินการของภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จึงได้เสนอหัวข้อการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2560 นี้ ในชื่อ ธีม "ความหลากหลายทางจุลชีวัน: รู้เท่าทันและการประยุกต์” (Microbial diversity: Literacy and Applications)” ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการดำเนินงาน ร่วมกับ สำนักวิจัย บริหารวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในการนี้ นอกจากจะมีการประชุมภายใต้หัวข้อทางด้านจุลชีววิทยา และศาสตร์อื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กันแล้ว ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาให้การบรรยายพิเศษ (Keynote lectures) ในวันงานประชุม เบื้องต้น ดังนี้

 • 1) รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
  (นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
  หัวข้อการบรรยาย "ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสำคัญ การรู้เท่าทันและการใช้ประโยชน์ในบริบทประเทศและบริบทโลก"

 • 2) Prof.Dr.Tadanori AIMI
  Fungus/Mushroom Resource and Research Center (FMRC)
  Faculty of Agriculture, Tottori University, Japan.
  หัวข้อการบรรยาย “Mushroom and its capability for sustainable benefit”


ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4535-0401 ต่อ 4202
Email: bioscience@ubu.ac.th