กำหนดการจัดงาน
13-14 กรกฏาคม 2560


กำหนดการสำหรับผู้นำเสนอผลงาน

ลงทะเบียน ส่งผลงานและชำระค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน (ล่วงหน้า)
ภายใน31 มกราคม 2560
ลงทะเบียน ส่งผลงานและชำระค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน
1 กุมภาพันธ์- -31 มีนาคม 2560
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์28 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560
ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)15 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลด Proceedings11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

หมายเหตุ
*ผู้นำเสนอที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การนำเสนอผลงาน และผลงานจะถูกยกเลิกการตีพิมพ์ในเอกสารรวมบทคัดย่อ proceedings รวมทั้งยกเลิกรางวัลการประกวดทุกประเภท
** กรณีผู้นำเสนอผลงานต้องนำ Full paper ใน Proceedings ไปใช้ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือขอยื่นจบการศึกษา ขอให้ท่านพิจารณาเงื่อนไขเวลาในการ Download Proceedings ก่อนจัดส่งผลงาน


ค่าลงทะเบียน และวิธีการชำระค่าลงทะเบียน
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน นิสิต/นักศึกษา บุคคลทั่วไป
ส่งผลงาน และ ชำระค่าลงทะเบียน
ภายใน 31 มกราคม 2560
500 บาท 800 บาท
ส่งผลงาน และ ชำระค่าลงทะเบียน
ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2560
800 บาท 1.200 บาท
ผู้เข้าร่วม 500 บาท

หมายเหตุ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานียกเว้นการเก็บค่าลงทะเบียน

การชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชี การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย 11
(รายละเอียด)
วิธีแจ้งการโอนเงิน (เลือกช่องทางแจ้งการโอนเงินตามที่ท่านสะดวก)
1.ระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วและให้ Login เข้าสู่ระบบเพื่อ upload ไฟล์ใบโอนเงินในรูปแบบไฟล์ jpg
2. โทรสาร 0 4535 3042 ขอให้แจ้งชื่อเจ้าของผลงาน/ผู้เข้าร่วมด้วยตัวบรรจง
3. Email: research@ubu.ac.th พร้อมแนบไฟล์ใบโอนเงิน
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการโอนเงินได้ที่หน้าเว็บไซต์ (ภายหลังฝ่ายการเงินตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการโอนเงินแล้ว)


ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4535-0401 ต่อ 4202
Email: bioscience@ubu.ac.th