การส่งผลงาน
เปิดรับผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดย
1.เป็นผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อน
2.เป็นผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่แล้วเสร็จไม่เกิน 2 ปี ที่เกี่ยวข้องตามประเด็น ดังนี้


M1: ฺBiosciences, microbial diversity, ecology and taxonomy
M2: Applied microbiology; Food, dairy, industrial, agricultural and environmental microbiology
M3: Medical, pharmaceutical microbiology and cosmetics
M4: Biotechnology, Biosystem and Bioinformatics
M5: Computational science
M6: Sustainable energy and technology
M7: Biosafety, ethics and laws
M8: Product development and business
M9: Educational development


3. กำหนด ส่งผลงาน 1 คนต่อ 1 เรื่อง
ผู้สนใจที่จะเสนอผลงานให้ลงทะเบียนส่งผลงานออนไลน์ ที่เมนู "ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน"
กำหนดบทความไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน (download คำแนะนำสำหรับผู้เขียน)
แม่แบบสำหรับบทความฉบับเต็ม (download full paper format)

การคัดเลือกผลงานที่จะตีพิมพ์ในประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
เพื่อให้ผลงานที่ร่วมนำเสนอเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ผู้จัดงานกำหนดให้มี
คณะกรรมการทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในสาขา เป็นผู้พิจารณา
ถึงความเหมาะสมของผลงาน ดังนี้
  • 1. หลักการและเหตุผลของการดำเนินงาน
  • 2. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงาน
  • 3. รูปแบบและวิธีการดำเนินงาน
  • 4. ประโยชน์และการนำไปประยุกต์ใช้
  • 5. ลักษณะเด่น / จุดเด่นของผลงาน

ผลงานที่ผ่านการประเมินแล้วจะได้รับการตีพิมพ์ในประมวลบทความในการประชุมทางวิชาาการ (Proceedings)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4535-0401 ต่อ 4202
Email: bioscience@ubu.ac.th